Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 20. 4. 2022 č. 1

Otázka:

Aký rozsah predloženej dokumentácie zavedeného systému manažérstva kvality (tabuľka hodnotenie predložených dokladov – riadok 4d) sa vyžaduje? Je postačujúce preukázanie platnej certifikácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, keďže nezávislá certifikačná autorita pravidelne súlad s normou preveruje?

Odpoveď:

Riadok 4d „Preukázanie dokumentácie zavedeného systému manažérstva kvality“ je súčasťou preukázania odbornej spôsobilosti technickej služby na preukázanie schopnosti riadneho vykonávania činnosti (riadok 4). Uvedené vyplýva z § 164 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“). Konkrétne v § 164 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené, že technická služba musí disponovať systémom manažérstva kvality, pričom toto ustanovenie neobsahuje konkrétnu podmienku, že to musí práve platný certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015. V § 164 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené, že odborná spôsobilosť technickej služby sa preukazuje súborom dokladov, ktorými sa preukáže plnenie podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3, teda aj podmienky uvedenej v odseku 3, ktorou je disponovanie systému manažérstva kvality; konkrétne v § 164 ods. 4 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené: „dokumentácia systému manažérstva kvality“.

Je na uchádzačovi, či splnenie tejto podmienky preukáže súborom dokladov, ako je platný certifikát systému manažérstva kvality podľa príslušnej normy na vykonávanie činnosti technickej služby spolu s preukazujúcou dokumentáciou tohto zavedeného systému manažérstva kvality alebo uchádzač to preukáže iným súborom dokladov.