Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 26.4.2022 č. 2

Otázka:

Ktoré z predkladaných dokladov je potrebné dodať v origináli a ktoré môžu byť predložené len ako notárom neoverené kópie?

Odpoveď:

Odborná spôsobilosť technickej služby sa podľa § 164 ods. 4 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) preukazuje súborom dokladov, pričom kópie sa predkladajú iba pri pracovných zmluvách zamestnancov. Pri ostatných dokladoch nie je uvedené slovo „kópia“, čo znamená, že musí byť predložený originál požadovaného dokladu alebo jeho overená kópia.

V oznámení o vyhlásení výberového konania je slovo „kópia“ preto uvedené iba raz a to v bode „4a - Preukázanie zamestnávania zamestnancov kópiami pracovných zmlúv zamestnancov“.