Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 19. 5. 2022

Otázka:

Z akých dokumentov má pozostávať súbor dokladov (spolu s certifikátom), preukazujúci splnenie požiadavky na zavedenosť systému manažérstva kvality?

Odpoveď:

Riadok 4d „Preukázanie dokumentácie zavedeného systému manažérstva kvality“ je súčasťou preukázania odbornej spôsobilosti technickej služby na preukázanie schopnosti riadneho vykonávania činnosti (riadok 4). Uvedené vyplýva z § 164 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“). Konkrétne v § 164 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené, že technická služba musí disponovať systémom manažérstva kvality. V § 164 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené, že odborná spôsobilosť technickej služby sa preukazuje súborom dokladov, ktorými sa preukáže plnenie podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3, teda aj podmienky uvedenej v odseku 3, ktorou je disponovanie systému manažérstva kvality; konkrétne v § 164 ods. 4 písm. d) zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené: „dokumentácia systému manažérstva kvality“.

Je na uchádzačovi, ako má zavedený systém manažérstva kvality na vykonávanie činností technickej služby a akú dokumentáciu systému manažérstva kvality má vypracovanú. V každom prípade ide o súbor dokladov, ktoré následne bude hodnotiť výberová komisia.