Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 20. 4. 2022 č. 2

Otázka:

Aký rozsah predloženej dokumentácie pracovných postupov, ktoré zaručujú odbornosť vykonávania činnosti technickej služby technickej kontroly (tabuľka hodnotenie predložených dokladov – riadok 4e), sa vyžaduje? Je postačujúce preukázanie platnej certifikácie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, ktorá zahŕňa aj dané postupy, preukázanie platnej certifikácie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014, ktorá zahŕňa tie z daných postupov, pri ktorých je bezpečnosť informácií potrebná, preukázanie platnej akreditácie podľa normy ISO/IEC 17020:2012, ktorá zahŕňa postupy súvisiace s inšpekčnými činnosťami, keďže nezávislá akreditačná resp. certifikačná autorita pravidelne súlad so všetkými normami preveruje?

Odpoveď:

Riadok 4e „Preukázanie pracovných postupov, ktoré zaručujú odbornosť vykonávania činnosti technickej služby technickej kontroly“ je súčasťou preukázania odbornej spôsobilosti technickej služby na preukázanie schopnosti riadneho vykonávania činnosti (riadok 4). Uvedené vyplýva z § 164 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“). Konkrétne v § 164 ods. 3 zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené, že technická služba musí disponovať potrebnými pracovnými postupmi na vykonávanie jej jednotlivých činností, pričom toto ustanovenie neobsahuje konkrétnu podmienku, že to musí práve platný certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 alebo platný certifikát systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy STN EN ISO/IEC 27001:2014 alebo platné osvedčenie o akreditácii podľa normy ISO/IEC 17020:2012. V § 164 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené, že odborná spôsobilosť technickej služby sa preukazuje súborom dokladov, ktorými sa preukáže plnenie podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3, teda aj podmienky uvedenej v odseku 3, ktorými sú potrebné pracovné postupy na vykonávanie jednotlivých činností technickej služby; konkrétne v § 164 ods. 4 písm. e) zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené: „ustanovené pracovné postupy, ktoré zaručujú odbornosť vykonávania činnosti technickej služby“.

Uchádzač musí teda preukázať konkrétne pracovné postupy, na základe ktorých bude vykonávať činnosti technickej služby.