Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 26.4.2022 č. 3

Otázka:

Aktuálne platná legislatíva neumožňuje zverejňovať dôverné údaje ako je rodné číslo, výška mzdy a pod. Môžu byť dôverné informácie v predkladaných dokumentoch vymazané vrátane rodného čísla konateľa vo výpise z registra trestov?

Odpoveď:

Oznámenie o vyhlásení výberového konania neobsahuje ustanovenie, že by uchádzač mal v ponuke uvádzať rodné číslo alebo výšku mzdy.

Čo sa týka výpisu z registra trestov, tak ten predkladá iba cudzinec. V opačnom prípade sa predkladajú údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov na preukázanie bezúhonnosti podľa § 167 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) a súhlas s ich spracovaním. Ak tieto údaje nebudú predložené, ponuka bude vyhodnotená, že nespĺňa podmienky výberového konania.