Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 26.4.2022 č. 4

Otázka:

Dokladovanie vzdelania a praxe je potrebné iba od tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú a budú zabezpečovať výkon činnosti podľa § 75 zákona 106/2018 Z. z. alebo všetkých zamestnancov vrátane obslužného personálu?

Odpoveď:

Riadok 4b „Preukázanie dokladov o odbornom vzdelaní zamestnancov“ a riadok 4c „Preukázanie dokladov o praxi zamestnancov s dostatočnými a primeranými zručnosťami a skúsenosťami“ je súčasťou preukázania odbornej spôsobilosti technickej služby na preukázanie schopnosti riadneho vykonávania činnosti (riadok 4). Uvedené vyplýva z § 164 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“). Konkrétne v § 164 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené, že technická služba musí zamestnávať dostatočný počet fyzických osôb na vykonávanie jej činností, pričom zamestnanci technickej služby na vykonávanie činností majú primerané zručnosti, technické znalosti, odborné vzdelanie a dostatočné a primerané skúsenosti. V § 164 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené, že odborná spôsobilosť technickej služby sa preukazuje súborom dokladov, ktorými sa preukáže plnenie podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3, teda aj podmienky uvedenej v odseku 2, ktorými sú doklady o vzdelaní zamestnancov a doklady o praxi zamestnancov uvedené v § 164 ods. 4 písm. b) a c).

Podľa § 164 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z. odborná spôsobilosť technickej služby je preukázanie schopnosti riadneho vykonávania činností technickej služby.

Na základe uvedeného odborná spôsobilosť (odborné vzdelanie a prax zamestnancov) sa dokladuje iba pre zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výkone činností technickej služby. Odborná spôsobilosť sa nepreukazuje pre obslužný personál typu účtovník, vrátnik a podobne.