Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 26.4.2022 č. 5

Otázka:

Postačuje potvrdenie o praxi v oblasti pôsobenia poverenej organizácie resp. technickej služby, potvrdené štatutárom,  alebo čestným vyhlásením zamestnancov, alebo sa vyžaduje celý profesný životopis ?

Odpoveď:

Riadok 4c „Preukázanie dokladov o praxi zamestnancov s dostatočnými a primeranými zručnosťami a skúsenosťami“ je súčasťou preukázania odbornej spôsobilosti technickej služby na preukázanie schopnosti riadneho vykonávania činnosti (riadok 4). Uvedené vyplýva z § 164 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“). Konkrétne v § 164 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené, že technická služba musí zamestnávať dostatočný počet fyzických osôb na vykonávanie jej činností, pričom zamestnanci technickej služby na vykonávanie činností majú primerané zručnosti, technické znalosti, odborné vzdelanie a dostatočné a primerané skúsenosti. V § 164 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. je uvedené, že odborná spôsobilosť technickej služby sa preukazuje súborom dokladov, ktorými sa preukáže plnenie podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3, teda aj podmienky uvedenej v odseku 2, ktorými sú doklady o vzdelaní zamestnancov a doklady o praxi zamestnancov uvedené v § 164 ods. 4 písm. b) a c). Zákon neuvádza, že by sa odborná spôsobilosť preukazovala profesným životopisom zamestnanca.

Odborná prax sa preukazuje aj pri technikoch podľa zákona č. 106/2018 Z. z., kde vykonávacie právne predpisy uvádzajú, že prax sa preukazuje dokladmi alebo čestnými vyhláseniami, alebo potvrdeniami iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach fyzickej osoby a o jej postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, a to samostatne alebo v spojení s inými dokladmi.

Uchádzač môže teda odbornú prax zamestnancov preukázať obdobne, teda dokladmi alebo čestnými vyhláseniami, prípadne potvrdeniami iných osôb o predchádzajúcich zamestnaniach zamestnanca a o jeho postavení, druhu a dĺžke činnosti v nich, a to samostatne alebo v spojení s inými dokladmi.