Skočiť na obsah

Otázka zo dňa 26.4.2022 č. 6

Otázka:

Podpisy na čestných vyhláseniach resp. prehláseniach musia byť podpisy štatutára overené notárom, alebo overenie podpisu štatutára sa nevyžaduje?

Odpoveď:

Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje tri čestné vyhlásenia:

  1. Čestné vyhlásenie navrhovateľa že je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu; pri právnickej osobe sa spôsobilosť na právne úkony vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom.
  2. Čestné vyhlásenie navrhovateľa o dôveryhodnosti preukazujúce dôveryhodnosť podľa § 167 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“).
  3. Čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nie je v konkurze alebo reštrukturalizácii, ak je podnikateľom

Prostredníctvom čestného vyhlásenia príslušné osoby vyhlasujú, že plnia niektorú z predpísaných podmienok. Daná osoba čestné vyhlásenie podpisuje. Zákon nepredpisuje, že by podpis na čestnom vyhlásení mal byť overený.