Predĺženie platnosti niektorých dokladov

Zákonom č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19boli predĺžené platnosti niektorých dokladov.

Ide o predĺženie platnosti dokladov (ktorým uplynie alebo uplynula platnosť počas krízovej situácie) podľa:

 • zákona č. 56/2012 Z. z. – platnosť dokladov sa predlžuje až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie; ide o tieto doklady:
  • povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
  • licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
  • overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
  • licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
  • overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
  • dopravná licencia na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy,
  • dopravná licencia v mestskej doprave,
  • dopravná licencia na autobusovú linku v medzinárodnej pravidelnej doprave,
  • povolenie na medzinárodnú pravidelnú dopravu,
  • osvedčenie pre dopravu na vlastnú potrebu medzi členskými štátmi zabezpečovanú autokarmi a autobusmi,
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí,
  • osvedčenie o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí,
  • osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí,
  • poverenie na školenia bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,
  • koncesia na výkon taxislužby,
  • povolenie na prevádzkovanie dispečingu.
 • zákona č. 280/2006 Z. z. – platnosť osvedčenia o základnej kvalifikácii, osvedčenia o pravidelnom výcviku a kvalifikačnej karty sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
 • zákona č. 93/2005 Z. z. – platnosť inštruktorského preukazu a lehota na vykonanie doškoľovacieho kurzu inštruktora autoškoly sa predlžujú až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

V súčasnej situácii však pri preprave nebezpečných vecí (ADR) platia pre túto oblasť ustanovenia mnohostranných dohôd M324 a M325 a M327.

 

Krízová situácia začala dňom 12.3.2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020 (.pdf, 284 kB), kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.