Skočiť na obsah

Ukončenie predĺženia platnosti niektorých dokladov v cestnej doprave

Zákonom č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, boli predĺžené platnosti niektorých dokladov.

Išlo o predĺženie platnosti dokladov, ktorým uplynula platnosť počas krízovej situácie. Platnosť týchto dokladov sa predlžovala podľa § 56h zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení platnom do 31. 7. 2022 až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

Krízová situácia začala dňom 12. 3. 2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. 3. 2020 (.pdf, 284 kB), kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

 

Vzhľadom na to, že toto predĺženie platnosti niektorých dokladov už v súčasnosti nebolo opodstatnené, bola prijatá novela zákona č. 56/2012 Z. z. (prostredníctvom zákona č. 246/2022 Z. z.), ktorá toto predĺženie ukončuje dňom 31. 8. 2022.

Súčasné znenie § 56h ods. 1 a 2 zákona č. 56/2012 Z. z. platné od 1. 8. 2022 je nasledovné:

(1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), najneskôr však do 31. augusta 2022, sa predlžuje platnosť týchto dokladov, ak uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie:

 • povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,
 • licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
 • overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu,
 • licencia Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
 • overená kópia licencie Spoločenstva na medzinárodnú prepravu autokarmi a autobusmi vykonávanú v prenájme alebo za úplatu,
 • dopravná licencia na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy,
 • dopravná licencia v mestskej doprave,
 • dopravná licencia na autobusovú linku v medzinárodnej pravidelnej doprave,
 • povolenie na medzinárodnú pravidelnú dopravu,
 • osvedčenie pre dopravu na vlastnú potrebu medzi členskými štátmi zabezpečovanú autokarmi a autobusmi,
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečných vecí,
 • osvedčenie o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí,
 • osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí,
 • poverenie na školenia bezpečnostných poradcov a vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci,
 • koncesia na výkon taxislužby,
 • povolenie na prevádzkovanie dispečingu.

(2) Ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, platnosť dokladov podľa odseku 1 sa predlžuje až do 30. novembra 2022.