Skočiť na obsah

Európska hospodárska komisia OSN

 

 

Európska hospodárska komisia OSN  (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) je jednou z piatich regionálnych komisií OSN. Bola založená v roku 1947, má sídlo v Ženeve a združuje celkom 56 členských štátov – ide o štáty celej Európy (vrátane všetkých 28 krajín EÚ), postsovietske štáty, USA, Kanadu a Izrael. Hlavným cieľom činnosti EHK je podpora ekonomického rozvoja v regióne, zdieľanie skúseností v oblasti udržateľného rozvoja a hospodárskej prosperity, politický dialóg a aj výmena skúseností a informácií vrátane zapojenia mimovládnych partnerov.  Aktivity prebiehajú v sektorálnych oblastiach zastrešených komisiami (Committee on Environmental Policy, Inland Transport Committee, Conference of European Statisticians, Committee on Sustainable Energy, Committee on Trade, Committee on Forests and Forest Industry, Committee on Housing and Land Management, Committee on Economic Cooperation and Integration), ktoré sú orientované na rozvoj vzájomnej ekonomickej spolupráce a v mnohých oblastiach presahujú regionálny rámec organizácie.

Výbor pre mestský rozvoj, bývanie a pozemkový manažment  (Committee on Urban Development, Housing and Land Management) je jedným z odborných orgánov komisie, ktorý predstavuje medzivládne fórum pre výmenu informácií a skúseností týkajúcich sa bývania, rozvoja miest, politík pozemkovej správy. Prostredníctvom každoročného zasadnutia, rôznych workshopov, štúdií v oblasti rozvoja bývania, sídiel a pozemkov, výbor radí členským krajinám. Výbor tiež podporuje hospodársku a sociálnu stabilizáciu strednej a východnej Európy tým, že navrhuje nové spôsoby spolupráce medzi rôznymi úrovňami štátnej správy. Slovenská republika aktívne participuje na činnosti výboru od roku 2000. V súčasnosti je  zástupkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR zvolená do predsedníctva Výboru.

K dôležitým pozitívnym nástrojom práce Výboru je vypracovávanie tzv. Profilov krajín v oblasti bývania. Profil je dôležitým nástrojom na analýzu politík, stratégií, inštitucionálnych a finančných rámcov v oblasti bývania a správy krajiny a slúži aj na porovnanie pokroku dosiahnutého na medzinárodnej úrovni.  Je analytickou štúdiou o bývaní vypracovanou medzinárodnými odborníkmi. Kladie veľký dôraz na prepojenie bývania, územného plánovania a pozemkového manažmentu vrátane problematiky katastra. Neoddeliteľnou súčasťou štúdií sú odporúčania a pokyny pre zlepšenie politík a praxe.

Doteraz boli spracované a publikované profily v oblasti bývania nasledovných krajín: Bulharsko (1996), Poľsko (1998), Slovenská republika (1999), Litva (2000), Rumunsko (2001), Moldavsko (2002, 2015), Albánsko (2002), Ruská federácia (2004), Srbsko a Čierna Hora (2006), Gruzínsko (2007), Bielorusko (2008, 2019), Kirgizsko (2010), Azerbajdžan (2010), Tadžikistan (2011), Ukrajina (2013), Uzbekistan (2015) a Arménsko (2004, 2017), Kazachstan (2018).

Výbor svojou prácou propaguje:

  • udržateľné, cenovo dostupné, energeticky efektívne a primerané bývanie, aj pre tých s osobitnými potrebami a zraniteľné skupiny obyvateľstva;
  • kompaktné, inkluzívne, odolné, inteligentné a udržateľné mestá;
  • transparentné a efektívne využívanie pôdy a evidenciu nehnuteľností. 

Táto práca je založená na kľúčových politických dokumentoch OSN o bývaní a rozvoji miest vrátane Ženevskej charty OSN o udržateľnom bývaní a Stratégie pre udržateľné bývanie a pozemkový manažment v regióne krajín Európskej hospodárskej komisie OSN pre roky 2014-2020.