Skočiť na obsah

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 
 

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 177/2016 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 17/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z. (.pdf, 598 kB)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1062/2013 z 30. októbra 2013 o formáte európskeho technického posúdenia pre stavebné výrobky

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1062/2013 of 30 October 2013 on the format of the European Technical Assessment for construction products

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 157/2014 z 30. októbra 2013 o podmienkach za ktorých možno sprístupniť  vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke

COMMISSION DELEGATED RAGULATION (EU) No 157/2014 of 30 October 2013 on the conditions for making a declaration of performance on construction products available on a website

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 568/2014 z 18. februára 2014, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov

COMMISSION DELEGATED DECISION (EU) 2015/1959 of 1 July 2015 on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of wastewater engineering products pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/364 z 1. júla 2015 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/364 of 1 July 2015 on the classification of the reaction to fire performance of construction products pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1610 zo 7. septembra 2016 o uverejnení odkazu s obmedzením na harmonizovanú normu EN 13383-1:2002 „Kameň na vodné stavby. Časť 1: Požiadavky“ v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

COMMISSION DECISION (EU) 2016/1610 of 7 September 2016 on the publication with a restriction in the Official Journal of the European Union of the reference of harmonised standard EN 13383-1:2002 ‘Armourstone: Part 1: Specifications’ in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/133 z 25. januára 2017 o zachovaní odkazu na harmonizovanú normu EN 14342:2013 „Drevené podlahoviny: Vlastnosti, posudzovanie zhody a označovanie“ v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 412kB)

COMMISSION DECISION (EU) 2017/133 of 25 January 2017 on the maintenance with a restriction in the Official Journal of the European Union of the reference of harmonised standard EN 14342:2013 ‘Wood flooring and parquet: Characteristics, evaluation of conformity and marking’ in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 410kB)

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/145 z 25. januára 2017 o zachovaní odkazu na harmonizovanú normu EN 14904:2006 „Povrchy pre športové areály. Vnútorné povrchy pre viaceré druhy športov. Špecifikácia.“ v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 412kB)

COMMISSION DECISION (EU) 2017/145 of 25 January 2017 on the maintenance with a restriction in the Official Journal of the European Union of the reference of harmonised standard EN 14904:2006 ‘Surfaces for sport areas — Indoor surfaces for multi-sports use: Specification’ in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 413kB)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/959 z 24. februára 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných výrobkov zo sypanej buničiny vytváraných na stavbe podľa normy EN 15101-1 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 316kB)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/959 of 24 February 2017 on the classification of horizontal settlement and short-term water absorption performance for in situ formed loose fill cellulose (LFCI) thermal insulation products under EN 15101-1 pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 402kB)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1227 z 20. marca 2017 o podmienkach klasifikácie bez skúšania lepených laminátových drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobkov z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň, a ktorým sa mení rozhodnutie 2005/610/ES (.pdf, 317kB)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/1227 of 20 March 2017 on the conditions for classification, without testing, of glued laminated timber products covered by the harmonised standard EN 14080 and structural finger jointed solid timber products covered by the harmonised standard EN 15497 with regard to their reaction to fire and amending Decision 2005/610/EC (.pdf, 317kB)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1228 z 20. marca 2017 o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, vonkajších a vnútorných omietok na báze organických spojív, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15824 a mált na vnútorné a vonkajšie omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň (.pdf, 318kB)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/1228 of 20 March 2017 on the conditions for classification, without testing, of external renders and internal plasters based on organic binders covered by the harmonised standard EN 15824 and rendering and plastering mortars covered by the harmonised standard EN 998-1 with regard to their reaction to fire (.pdf, 313kB)

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1475 z 26. januára 2017 o klasifikácii parametrov keramických škridiel z hľadiska mrazuvzdornosti v súlade s normou EN 1304 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 312 kB)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/1475 of 26 January 2017 on the classification of frost resistance performance for clay tiles under EN 1304 pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 311 kB)

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1995 zo 6. novembra 2017, ktorým sa zachováva odkaz na harmonizovanú normu EN 13341:2005 + A1:2011 o termoplastových stabilných nádržiach na skladovanie domácich vykurovacích olejov, petroleja a dieselových palív nad zemou v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 486 kB)

COMMISSION DECISION (EU) 2017/1995 of 6 November 2017 to maintain in the Official Journal of the European Union the reference of harmonised standard EN 13341:2005 + A1:2011 on static thermoplastic tanks for above-ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 487 kB)

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1996 zo 6. novembra 2017, ktorým sa zachováva odkaz na harmonizovanú normu EN 12285-2:2005 o dielensky vyrábaných oceľových nádržiach v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 484 kB)

COMMISSION DECISION (EU) 2017/1996 of 6 November 2017 to maintain in the Official Journal of the European Union the reference of harmonised standard EN 12285-2:2005 on Workshop fabricated steel tanks in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 483 kB)

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2293 z 3. augusta 2017 o podmienkach klasifikácie bez skúšania priečne vrstvených drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 16351, a vrstvených dyhových drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14374, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň (.pdf, 375 kB)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/2293 of 3 August 2017 on the conditions for classification, without testing, of cross laminated timber products covered by the harmonised standard EN 16351 and laminated veneer lumber products covered by the harmonised standard EN 14374 with regard to their reaction to fire (.pdf, 371 kB)

DELEGOVANÉ ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/771 z 25. januára 2018 o uplatniteľnom systéme posudzovania a overovania nemennosti parametrov kotviacich zariadení používaných na stavebné práce a určených na zabránenie pádu osôb z výšky alebo na zastavenie pádu z výšky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 369 kB)

COMMISSION DELEGATED DECISION (EU) 2018/771 of 25 January 2018 on the applicable system to assess and verify constancy of performance of anchor devices used for construction works and intended to prevent persons from falling from a height or to arrest falls from a height pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 366 kB)

DELEGOVANÉ ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/779 z 19. februára 2018 o uplatniteľných systémoch posudzovania a overovania nemennosti parametrov sendvičových panelov s kovovým plášťom, ktoré sú určené na nosné použitie, podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 369 kB)

COMMISSION DELEGATED DECISION (EU) 2018/779 of 19 February 2018 on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of metal-faced sandwich panels for structural use pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 367 kB)

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/896 z 28. mája 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/450, pokiaľ ide o európske hodnotiace dokumenty pre zostavy vnútorných priečok pre použitie ako nenosné steny, systémy mechanicky ukotvených pružných strešných hydroizolačných povlakov, tenké kovové kompozitné dosky, pružné duté mikroskopické guľôčky ako betónovú prísadu, stropné závesné zostavy a samonosné priesvitné strešné zostavy s pokrytím z plastových tabúľ (.pdf, 373 kB)

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2019/896 of 28 May 2019 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards European Assessment Documents for internal partition kits for use as non-loadbearing walls, systems of mechanically fastened flexible roof waterproofing sheets, thin metal composite sheet, elastic micro hollow spheres as concrete admixture, decking fixing assemblies and self-supporting translucent roof kits with covering made of plastic sheets (.pdf, 371 kB)

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1188 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried vonkajších clôn a markíz na základe parametrov týkajúcich sa odolnosti proti náporom vetra (.pdf, 367 kB)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/1188 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council by establishing classes of performance in relation to resistance to wind load for external blinds and awnings (.pdf, 369 kB)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 646 kB) - v kompetencii SOI

REGULATION (EU) 2019/1020 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 June 2019 on market surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 765/2008 and (EU) No 305/2011 (.pdf, 637 kB)

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1342 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 vytvorením tried parametrov plastových a sklenených svetlíkov a strešných okien na základe priepustnosti vzduchu (.pdf, 550 kB)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/1342 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council by establishing classes of performance in relation to air permeability for rooflights of plastics and glass and roof hatches (.pdf, 558 kB)

DELEGOVANÉ ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1764 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o uplatniteľné systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov balustrádových zostáv a zábradľových zostáv, ktoré sú určené na použitie v stavbách výlučne na účely zabránenia pádu a na ktoré nepôsobí zvislé zaťaženie vyvolané konštrukciou

COMMISSION DELEGATED DECISION (EU) 2019/1764 of 14 March 2019 supplementing Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council with regard to the applicable systems to assess and verify constancy of performance of balustrade kits and railing kits intended to be used in construction works solely to prevent falls and not submitted to vertical loads from the structure

Summary list of titles and references of harmonised standards under Regulation (EU) No 305/2011 for Construction Products (.pdf, 307 kB)

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/962 z 2. júla 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/450, pokiaľ ide o uverejnenie odkazov na európske hodnotiace dokumenty pre určité stavebné výrobky (.pdf, 511 kB)

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2020/1574 z 28. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/450, pokiaľ ide o uverejnenie odkazov na európske hodnotiace dokumenty týkajúce sa hydroizolačných systémov, vonkajších tepelno- izolačných kompozitných systémov, záverov na cestné mosty, zostavy drevených budov, výrobkov spomaľujúcich horenie a iných stavebných výrobkov (.pdf, 512 kB)

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2020/1574 of 28 October 2020 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for waterproofing kits, ETICs, joints for road bridges, timber building kits, fire retardant products and other construction products (.pdf, 511 kB)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/381 zo 4. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/450, pokiaľ ide o uverejnenie odkazov na európske hodnotiace dokumenty pre systém konštrukčných vystužených panelov z EPS s vysokou hustotou pre stavebné jednotky a iné stavebné výrobky

Commission Implementing Decision (EU) 2022/381 of 4 March 2022 amending Implementing Decision (EU) 2019/450 as regards the publication of references of European Assessment Documents for reinforced high density EPS structural panel system for building units and other construction products