Skočiť na obsah

Žiadosť o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Žiadateľ predkladá:

 K žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť nasledovné prílohy: 

 • Kópiu schváleného zadania územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie dotácie vzťahuje, vrátane uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania. 
 • Kópia stanoviska podľa §20 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie dotácie vzťahuje.
 • Kópia zmluvy medzi obcou a spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie dotácie vzťahuje, vrátane vyčíslenia a špecifikácie nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
 • Výpis z účtu obce v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie obce o zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20% oprávnených nákladov na účel dotácie podľa §2 zákona, obe nie staršie ako tri mesiace.
 • Uznesenie obecného zastupiteľstva o súhlase, nie staršie ako tri  mesiace, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
 • Vyhlásenie obce, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa §4 ods. 1 písm. d) zákona.
 • Vyhlásenie obce, nie staršie ako tri mesiace, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

 

 • Všetky potvrdenia musia byť vystavené na žiadateľa!
 • Všetky potvrdenia, vyhlásenia obce a uznesenie obecného zastupiteľstva musia byť originály príp. úradne osvedčené kópie!
 • V prípade, ak žiadateľ nepriloží všetky prílohy/doklady k žiadosti o poskytnutie dotácie, bude sa považovať za neúplnú a nebude sa ďalej posudzovať.
 • žiadosti o dotáciu na spracovanie návrhu zmien a doplnkov obce alebo územného plánu zóny podľa § 2 písm. c) zákona o poskytovaní dotácií je potrebné priložiť k žiadosti schválené zadanie k pôvodnému územnému plánu, ku ktorému sa vzťahujú zmeny a doplnky. < B>