Skočiť na obsah

Nástroj na prepájanie Európy (CEF)

Nástroj na prepájanie Európy – doprava (ďalej len CEF) slúži na financovanie výstavby a modernizácie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). CEF je riadený priamo Európskou komisiou, resp. Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Aktuálne prebieha druhé programové obdobie 2021 - 2027. Z CEF2 (2021 – 2027) sa budú vyhlasovať výzvy až do roku 2027. Predpokladáme však, že väčšina prostriedkov bude alokovaná vo výzvach v rokoch 2021 – 2024.

Portál www.mindop.sk si kladie za cieľ poskytovanie informácií o európskom programe Nástroj na prepájanie Európy – doprava (CEF), ktorý bol zriadený na financovanie výstavby a modernizácie transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Nástroj CEF je riadený priamo Európskou komisiou, resp. Európskou výkonnou agentúrou pre klimatickú infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Ministerstvo dopravy (MD) plní úlohu tzv. národného kontaktného bodu pre dopravnú časť CEF. Aktuálne sa dokončujú projekty financované z CEF 2014 - 2020 („CEF1“), požiadať o podporu je možné z výziev CEF 2021 - 2027 („CEF2“).

Financovať je možné:

 1. štúdie – príprava projektov
 2. práce – realizácia projektov
 3. kombinácia – štúdie a práce

Okrem dopravnej časti zahŕňa CEF aj časť energetickú a digitálnu. Národným kontaktným miestom je Ministerstvo hospodárstva SR.

 

Národné kontaktné miesto (Ministerstvo dopravy SR)

Úlohu tzv. národného kontaktného miesta pre CEF plní Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MD SR), sekcia riadenia projektov. Úloha MD SR zahŕňa vo vzťahu k žiadateľom a príjemcom najmä:

 • informovanie o možnostiach získania podpory z CEF a vykonávanie základnej metodickej podpory
 • poskytovanie informácií k jednotlivým výzvam
 • vykonávanie predvýber projektových žiadostí o podporu z CEF (projekt môže byť podporený z CEF iba so súhlasom MD SR

certifikáciu záverečných žiadostí o platbu (len pri projektoch financovaných prostredníctvom CEF1)

 • monitorovanie implementácie projektov CEF na Slovensku,
 • koordináciu aktivít pri predkladaní žiadostí štátnych investorských organizácií

zastupuje Slovenskú republiku v Koordinačnom výbore CEF - doprava a pod.

Oprávnené aktivity

Dokončenie TEN-T

 • železnice
 • vodné cesty a prístavy
 • cesty
 • terminály kombinovanej dopravy

Modernizácia TEN-T

 • telematika, najmä ERTMS, RIS, IDS, SESAR
 • udržateľná nákladná doprava a zníženie hluku zo železničnej nákladnej dopravy
 • nové technológie a inovácie, vrátane automatizácie
 • infraštruktúra alternatívnych palív
 • interoperabilita
 • bezpečná a zabezpečená mobilita, vrátane parkovísk a bezpečnosti cestnej premávky
 • odolnosť infraštruktúry najmä voči klimatickej zmene, prírodným katastrofám a kybernetickým hrozbám
 • dostupnosť dopravy, najmä pre osoby so zníženou mobilitou

Prispôsobenie siete TEN-T potrebám vojenskej mobility

Zoznam je orientačný, potenciálnym žiadateľom odporúčame pravidelne navštevovať stránku Funding and Tenders, kde sú pravidelne aktualizované informácie o aktuálnych výzvach.

Legislatíva

CEF2 bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1153 zo 7. júla 2021, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepojenie Európy. Program slúži na financovanie TEN-T, ktorá bola zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete.  Základným nariadením upravujúcim implementáciu programu je tzv. finančné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla, ktorým sa stanovujú finančné pravidlá pre všeobecný rozpočet Únie.