Skočiť na obsah

Nástroj na prepájanie Európy (CEF)

Nástroj na prepájanie Európy (anglický názov Connecting Europe Facility, ďalej len „CEF“) predstavuje komunitárny program Európskej Únie, ktorý umožňuje financovať prípravu a realizáciu projektov spoločného záujmu v rámci politiky transeurópskych sietí (ďalej len „TEN-T“) v sektoroch dopravy, energetiky a telekomunikácií.

V sektore dopravy je cieľom programu CEF vytvoriť nástroj pre realizáciu európskej politiky v oblasti dopravnej infraštruktúry. Zameriava sa najmä na podporu investícií do budovania novej dopravnej infraštruktúry v Európe alebo obnovu a modernizáciu existujúcej dopravnej infraštruktúry. V prípade CEF je dôraz kladený na cezhraničné spojenia na základnej sieti TEN-T a na inovatívne riešenia v doprave.

CEF je relatívne nový program založený v rámci tvorby Európskeho viacročného finančného rámca, pričom na zriadenie CEF boli vyčlenené aj prostriedky, ktoré mali byť pôvodne použité pre Kohézny fond v rámci operačných programov. Finančné prostriedky presunuté z Kohézneho fondu, v sume viac ako 11 miliárd eur (na úrovni EÚ), majú v rámci nástroja CEF slúžiť na spolufinancovanie projektov budovania dopravnej infraštruktúry. Výška finančnej obálky, ktorá bola v tejto súvislosti pridelená SR dosahuje 743 mil. EUR (mimo povinného spolufinancovania). Tieto zdroje môžu byť využité iba na financovanie výdavkov súvisiacich s budovaním základnej siete TEN-T.

Špecifikum CEF, tak ako je to v prípade iných komunitárnych nástrojov, je skutočnosť, že je riadený priamo Európskou komisiou (ďalej len „EK“). Prostriedky CEF sú prideľované členským štátom EÚ na základe výziev realizovaných zo strany Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (anglický názov Innovation and Networks Executive Agency, ďalej len „INEA“), resp. Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu (ďalej len „DG MOVE“).

Bližšie informácie o činnosti INEA sú uvedené na webovom sídle INEA.

INEA je poskytovateľom finančnej pomoci CEF a je Európskou komisiou poverená technickým a finančným riadením programu CEF.

V rámci CEF nie je v legislatíve pevne stanovené percentuálne rozdelenie zdrojov medzi jednotlivé druhy dopravy. EK však žiadala členské štáty, aby zdroje CEF smerovali prioritne na výstavbu a modernizáciu železničných koridorov a iných „udržateľných foriem dopravy“. Na rozvoj cestnej infraštruktúry mohlo smerovať maximálne 10 % národnej obálky.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“) plní úlohu členského štátu podľa čl. 22 Nariadenia o CEF, a zároveň figuruje ako príjemca vybraných projektov CEF (hlavne v prípade projektov implementovaných rozpočtovými organizáciami MDV SR).