Skočiť na obsah

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 2 321 479,07
Obdobie realizácie projektu: máj 2016 – december 2020
Kód projektu: 314011D977
Zmluva: CRZ 

Hlavná stránka projektu

Predpokladom efektívnej tvorby kvalitných verejných politík je vysoko odborná činnosť analytických útvarov inštitúcií verejnej správy, ktorá si vyžaduje kvalitné ľudské zdroje. Analytické útvary predstavujú relatívne úzky tím špecialistov, predovšetkým s ekonomickým vzdelaním, ktorí ovládajú problematiku príslušného rezortu na úrovni tvorcu hospodárskej politiky. Ich úlohou je analytické spracovanie navrhovaných opatrení v gescii príslušného ministerstva, ich monitorovanie a hodnotenie.

Cieľom projektu je posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu je realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží v oblasti analýz verejných politík.

Do vzdelávacích aktivít sa môžu zapojiť analytickí zamestnanci ministerstiev a niektorých orgánov štátnej správy, zapojených do projektu ako partneri podľa zoznamu nižšie.

Vzdelávanie je realizované formou účasti zamestnancov na krátkych kurzoch (väčšinou 1 týždeň) organizovaných najlepšími inštitúciami v zahraničí. Kritériom pre výber inštitúcie je umiestnenie na popredných miestach v rebríčkoch Shanghai Academic Ranking of World Universities  a RePEc - ekonomické inštitúcie alebo inštitúcia ponúka kvalitné vzdelávanie v oblasti analýz. Stáže v dĺžke trvania 1 až 4 mesiace môžu byť organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.

Realizované môžu byť len vzdelávania alebo stáže spĺňajúce kritériá, ktorých cieľom je zabezpečiť využiteľnosť nadobudnutých vedomostí a skúseností v práci analytika. Pri výbere vhodných podujatí budú zohľadnené predovšetkým nasledovné požiadavky:

 • Vzdelávanie alebo stáž je v súlade s požiadavkami na budovanie kapacít analytických zamestnancov žiadateľa a partnerov vyplývajúcich z ich poslania a činností.
 • Zameranie a obsah podujatí korešponduje s potrebami analytických útvarov z hľadiska budovania odborných kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných verejnou správou.
 • Vybrané vzdelávacie podujatia sú vysoko odborné na medzinárodnej úrovni a sú zabezpečované renomovanými inštitúciami v rámci EÚ a mimo EÚ.
 • Účasť na identifikovaných podujatiach a stážach podporí medzinárodný aspekt a možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni.
   

Partneri:

 1. Finančné riaditeľstvo SR
 2. Kancelária prezidenta SR
 3. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 5. Ministerstvo financií SR (hlavný partner)
 6. Ministerstvo hospodárstva SR
 7. Ministerstvo kultúry SR
 8. Ministerstvo obrany SR
 9. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 10. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
 11. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
 12. Ministerstvo vnútra SR
 13. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 14. Ministerstvo zdravotníctva SR
 15. Ministerstvo životného prostredia SR
 16. Najvyšší kontrolný úrad SR
 17. Protimonopolný úrad SR
 18. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 19. Úrad pre verejné obstarávanie
 20. Úrad vlády SR
 21. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny