Skočiť na obsah

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility

 

Logo Efektívna verejná správa Logo Eur=opsky sociálny fond

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 6 910 342,73 EUR
Obdobie realizácie projektu:  1/2019 – 12/2022
Kód projektu: 314011U087

Zmluva: CRZ  (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3998777&l=sk)

 

Popis projektu:

Inovácie v oblasti cestnej dopravy v SR nevznikajú v súčasnosti koordinovane. Ide väčšinou o izolované iniciatívy. Pre zvýšenie súkromných investícií do výskumu a vývoja musí SR vystupovať ako dôveryhodný partner s dlhodobou víziou a jasnou stratégiou, transparentným legislatívnym prostredím v oblasti cestnej dopravy a zavedenými procesmi pre podporu inovácií.

Aktuálne zaostáva SR vo svojich záväzkoch voči EÚ v oblasti budovania komunikačných sietí, inteligentných dopravných systémov a podpory cezhraničného testovania prepojených a autonómnych vozidiel. Nevyhnutným predpokladom pre dobehnutie tohoto omeškania je posilnenie kapacít, príprava stratégie, akčného plánu, úprava legislatívneho prostredia, aktívne zapojenie do nadnárodných pracovných skupín a silnejšia koordinácia dotknutých subjektov.

Prijímateľ plánuje realizovať projekt za účelom zavedenia novej verejnej politiky, za ktorú nesie vecnú zodpovednosť. Vzhľadom na  fakt, že MDV so svojimi podriadenými organizáciami je vecným gestorom problematiky cestnej dopravy, aktívne pôsobí v rámci mnohých pracovných skupín na národnej a nadnárodnej úrovni, kde pre SR vznikajú mnohé záväzky, ako aj vzhľadom na fakt, že inteligentná mobilita je aktuálne jednou z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich a intenzívne diskutovaných tém, plánuje MDV ako prvý krok v rámci aktivity č. 1 pripraviť komparatívnu analýzu.

 

Partner projektu:

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

 

Cieľ projektu:

Posilnenie inštitucionálnych kapacít a zefektívnenie verejnej správy pri zlepšení  verejných politík v oblasti cestnej dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpore partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility

Projekt bude realizovaný v súlade s platnými stratégiami a koncepciami celoštátnej a regionálnej úrovne.  

 

Prehľad aktivít projektu:

Obdobie realizácie projektu je 48 mesiacov resp. január  2019 až decembr 2022. Počas tejto doby budú realizované nasledujúce aktivity:

Aktivita 1  Nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku

                   (1/2019 – 8/2020)

Aktivita 2  Testovanie a zavádzanie do praxe prepojených a autonómnych vozidiel ako aj

                   ďalších inovácií v doprave (11/2019 – 12/2021)

Aktivita 3  Koordinovanie a monitorovanie modernizácie výstavby sietí a budovania  

      infraštruktúry pre inovácie v doprave (4/2020 – 12/2022)

Aktivita 4  Nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu

                   dátami riadenej politiky a riadenie rozvoja inteligentnej mobility

                    ( 8/2019 –  12/2022)

Aktivita 5   Vytvorenie funkčného ekosystému pre inteligentnú mobilitu v digitálnej 

                    Ekonomike (1/2019 – 12/2022)

 

Očakávané výstupy projektu:

  • Stratégia inteligentnej mobility v oblasti cestnej dopravy v SR, ktorá zadefinuje priority a obsah verejnej politiky v tejto oblasti. Gestorom bude MDV, ktorému kompetenčne uvedená problematika patrí. Stratégia bude po ukončení projektu pravidelne monitorovaná, vyhodnocovaná a aktualizovaná v súlade v danom čase už platnou koncepciou tvorby a aktualizácie politík na úrovni  štátu alebo orgánov štátnej správy.
  • Akčný plán implementácie Stratégie je nadväzujúcim krokom. Vzhľadom na charakter strategického plánovania (ktoré má byť smerované na obdobie nad rámec doby realizácie tohoto projektu) je očakávateľné, že časť úloh bude dlhodobá a bude mať vecný aj harmonogramový presah do ďalších období. Úlohy z akčného plánu budú jasne definované, budú mať svojho nositeľa, časové ohraničenie a budú pravidelne kontrolované
  • Počas projektu budú implementované opatrenia v rámci organizačného a regulačného rámca, čiže budú vykonané organizačné zmeny, zmeny postupov, metodík a pod. Tieto samozrejme pretrvajú aj po ukončení projektu a budú adekvátnym spôsobom prispôsobované aktivitám z pokračujúceho akčného plánu.
  • Všetky postupy a inštitúty, ktoré sa osvedčia počas realizácie projektu, budú prenesené aj do ďalších období do bežného výkonu a budú zakotvené v organizačných postupoch štátnych inštitúcií. Tu máme na mysli najmä implementáciu tzv. one-stop-shopping, národného operátora a pod.
  • Platforma spolupráce ako koncept inovačného partnerstva bude pokračovať aj po ukončení projektu, keďže prirodzene presahuje časový rámec tohoto projektu.

Dlhodobejšie dopady projektu zhrnuté do oblastí:

  1. Zadefinuje a uvedie sa do praxe komplexný prístup štátu ku inteligentnej mobilite s dôrazom na cestnú dopravu. Bude to znamenať jasný a zrozumiteľný postoj v rámci jednotlivých organizácií štátnej a verejnej správy, ale aj pre podnikateľov, entity z oblasti vedy a výskumu a tiež bežných občanov.
  2. Štát bude svoju podporu podnikateľom a inovatívnym riešeniam zabezpečovať stimulovaním investícií do výskumu (najmä cez platformu spolupráce, inovačné partnerstvo a zabezpečenie mixu finančných prostriedkov).
  3. Zavedením inovácií v cestnej doprave (či už priamym v rámci projektu, alebo nepriamo vo forme vytvorenia podpory pre zavedenie inovácií) sa uľahčí život občanom vo forme zrýchlenia a zvýšenia plynulosti dopravných prúdov, efektívnejšieho parkovania (napr. auto ktoré sa zaparkuje samo potrebuje menší manévrovací priestor než ak ho parkuje človek a musí z neho vedieť vystúpiť), efektívnejšej kombinácie dopravy z hľadiska celkového času prepravy medzi zdrojom a cieľom

 

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk