Skočiť na obsah

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program integrovaná infraštruktúraOperačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 – 2020.

Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti. OPII bol schválený Európskou komisiou dňa 28. októbra 2014.

Oblasti podpory v OPII:

  • Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry,
  • Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry,
  • Modernizácia a rozvoj vodnej dopravy,
  • Rozvoj verejnej osobnej dopravy,
  • Budovanie informačnej spoločnosti.

OPII má na roky 2014 – 2020 vyčlenený rozpočet 4 646 130 079 eur (vrátane národného spolufinancovania). Ministerstvo dopravy a výstavby SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja) a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, obnova ciest I. triedy, modernizácia železníc, nákup nových vlakov a ekologických vozidiel MHD či mestských integrovaných dopravných systémov, ale tiež na projekty v oblasti vodnej dopravy a informatizácie spoločnosti.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra a jeho projektoch nájdete na

www.opii.gov.sk