Skočiť na obsah

Modernizácia Jednotného informačného systému v cestnej doprave

Logo OPII

Názov: Modernizácia Jednotného informačného systému v cestnej doprave

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP: 955 768,96 €

Obdobie realizácie projektu:  Realizácia hlavných aktivít projektu je 11 mesiacov.

Kód projektu: 311071CMK1

Zmluva: CRZ (https://www.crz.gov.sk/zmluva/7773668/)

Popis projektu:

Po zavedení Jednotného informačného systému v cestnej doprave (ďalej len „JISCD“) do ostrej prevádzky dochádza ku kontinuálnej implementácii nových legislatívnych povinností na úrovni národnej, ale aj európskej legislatívy na úseku výkonu štátnej správy v oblasti dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, v oblasti správy technických služieb a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave. Predmetný projekt sa v súlade s povinnými aktivitami v rámci výzvy OPII-2022/7/23-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku „Modernizácia informačných systémov“ zameriava na optimalizáciu fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT. Z pohľadu agend verejnej správy projekt realizuje agendu č. A0000414 na základe Výnosu MF SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy aagend verejnej správy.Projekt Modernizácia JISCD bude realizovaný prostredníctvom štyroch zmenových požiadaviek JISCD objednaných na základe platnej DZ/SLA zmluvy č.654/DE00/2021.

Ciele projektu:

 1. rozvoj funkcionality IS JISCD
 2. rozvoj funkcionality v zmysle legislatívnych požiadaviek.
 3. rozšírenie dátovej vrstvy
 4. úpravy grafického rozhrania vystaveného používateľovi

Prehľad aktivít projektu:

Počas tejto doby budú realizované nasledujúce aktivity:

 • Aktivita 1 - Analýza a dizajn
 • Aktivita 2 - Implementácia a testovanie
 • Aktivita 3 – Nasadenie

Očakávané prínosy projektu:

V cieľovom stave budú v rezorte MD SR zrealizované a nasadené nasledovné zmenové požiadavky JISCD:

 • JISCD – CR068 – Pokutovanie zahraničných subjektov
 • JISCD – CR070 – Balík mobility
 • JISCD – CR063 – Prenositeľnosť EČV
 • JISCD - CR079 - EVO výmena dát

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 https://www.opii.gov.sk/