Skočiť na obsah

Informačná kampaň

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 6 281 400,00 €
Kód projektu: 311081B350

Popis projektu:

Cieľom informačnej kampane je informovať širokú verejnosť o aktivitách realizovaných v rámci Operačného programu doprava (ďalej len „OPD“), o efektívnosti a širokom spektre aktivít realizovaných vďaka financovaniu z fondov EÚ ako aj o možnostiach podpory z projektov v rámci nového OPII. Účelom informačnej kampane je zvyšovanie povedomia o podpore trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy, ktoré sú spolufinancované z fondov EÚ. Projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít.
Hlavná aktivita č. 1 Produkcia televízneho spotu s modifikáciami – bude zameraná na produkciu TV spotu a jeho modifikácií, ktoré budú vysielané v zmysle hlavnej aktivity č. 2. Vysielanie televíznych spotov a relácií, so zámerom osloviť čo najširšiu cieľovú skupinu – recipientov kampane. Preto budú na kampaň využívané médiá s celoslovenskou pôsobnosťou a najvyšším ratingom v oblasti sledovanosti. Cieľovou skupinou je široká verejnosť 12+ vo všetkých krajoch SR. Realizácia projektu prispeje k vyššej informovanosti širokej a odbornej verejnosti o aktivitách realizovaných v rámci OPD, o efektívnosti a širokom spektre aktivít realizovaných vďaka financovaniu z fondov EÚ ako aj o rozbiehaní nového OPII.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/