Skočiť na obsah

Integrácia scénarov budúceho stavu k Dopravnému modelu SR

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP:  243 000€
Kód projektu: 311081A835

Popis projektu:

Cieľom projektu je vytvorenie nástroja na hodnotenie rôznych vplyvov na dopravu - vplyvy makroekonomické, demografické, dopravnopolitické a dopady investícií do dopravnej infraštruktúry. Integrácia scenárov budúceho stavu do analytického nástroja Dopravný model SR spracovaného v projekte Dodávka riešenia multimodálnych dopravných vzťahov v dopravných systémoch v podobe Dopravného modelu SR zahŕňa spracovanie scenárov budúceho stavu pre prognózy vývoja jednotlivých druhov dopravy do roku 2030, resp. 2050, spracovanie prognózy Dopravného modelu na súčasnej dopravnej infraštruktúre a zohľadnenie návrhu variantov zohľadňujúcich možné scenáre budúceho vývoja. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom Vytvorenie scenárov k Dopravnému modelu SR a inštruktáž k ich využívaniu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/