Skočiť na obsah

Materiálno-technické zabezpečenie AK EŠIF zapojených do riadenia a implementácie OPII

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 890 120
Kód projektu: 311081CBV1

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie  informačnej a technologickej podpory spolu s materiálnym vybavením pre jednotlivé útvary zapojené do implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Hlavným zámerom projektu je zlepšenie pracovného prostredia a zefektívnenie procesov a výkonov súvisiacich s úlohami RO pre administratívne  kapacity EŠIF podieľajúce sa na implementácii OP.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/