Skočiť na obsah

Štúdie, analýzy, posudky a poradenské služby pre podporu riadenia OPII

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 989 000,00 
Kód projektu: 311081G116

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť poskytovanie odborných štúdií, analýz, posudkov a ostatných poradenských služieb pre potreby Riadiaceho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej ako "RO OPII") identifikovaných v procese implementácie operačného programu, resp. jednotlivých projektov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom Zabezpečenie odborných štúdií, analýz, posudkov a poradenských služieb pre podporu riadenia OPII.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/