Skočiť na obsah

Zabezpečenie monitorovacích výborov, koordinačných porád a rokovaní na podporu implementácie OPII

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 200 000,00 
Kód projektu: 311081A854

Popis projektu:

V súvislosti s implementáciou Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“) vznikla potreba monitorovania, hodnotenia a kontroly stavu prípravy a realizácie projektov v rámci OPII. Cieľom projektu je zabezpečenie efektívnej prípravy, riadenia a implementácie projektov dopravnej infraštruktúry. Projekt Zabezpečenie monitorovacích výborov, koordinačných porád a rokovaní na podporu implementácie OPII sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity – realizácia školení, kurzov, seminárov, koordinačných porád a konferencií, ktorá sa delí na 3 podaktivity: 1. Zabezpečenie monitorovacích výborov, 2. Zabezpečenie koordinačných porád a konferencií, 3. Zabezpečenie pracovných obedov, školení súvisiacich s implementáciou OP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/