Skočiť na obsah

Zabezpečenie publicity OPII prostredníctvom propagačných predmetov

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 109 881,12€
Kód projektu: 311081CCN7

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečenie propagačných predmetov označených logami OPII a EÚ na zvýšenie informovanosti o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 (ďalej len "OPII"). Implementácia publicity formou propagácie prezentačných predmetov s logom OPII a EÚ bude realizovaná spôsobom aktívnej účasti predstaviteľov ministerstva na výjazdových podujatiach/kontrolách projektov OPII (slávnostné odovzdávanie projektov, prezentačné jazdy novými prostriedkami hromadnej dopravy a pod.) stretnutiach, výboroch, poradách a ďalších eventoch organizovaných MDV SR vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/