Skočiť na obsah

Registre informačného systému o výstavbe

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 2 984 400,00 €
Obdobie realizácie projektu:  Realizácia projektu je 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
Kód projektu: 311071T355

Zmluva: CRZ  (https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4191874&l=sk)

Popis projektu:
Zavedením registrov informačného systému o výstavbe bude podporený princíp jedenkrát a dosť poskytovaním údajov registra pre orgány verejnej moci, ktoré pre svoj výkon tieto údaje požadujú. Príkladom môže byť poskytovanie kolaudačného rozhodnutia pre Úrad geodézie a katastra pri zápise stavby do operátu katastra nehnuteľností; poskytovanie rozhodnutí stavebných konaní pri žiadostiach o financovanie investičných projektov zo štrukturálnych fondov alebo poskytovanie štatistických údajov pre Štatistický úrad SR.

Údaje registrov informačného systému o výstavbe budú tiež slúžiť ako podklad pre službu „Moje dáta“. Prostredníctvom tejto služby si budú môcť občania a podnikatelia zistiť, ktoré konania sú vedené v tejto agende a prislúchajú danej osobe, čas ich začiatku a informácie o konaniach, ktoré v registri budú dostupné.

Systém navyše zvýši transparentnosť konaní poskytnutím funkcie zobrazenia stavebných konaní, ktoré prebiehajú na susedných pozemkoch k pozemkom, ktoré sú vo vlastníctve dopytujúceho občana.

Ciele projektu:

 1. Prijať technické a organizačné opatrenia pre naplnenie povinností vyplývajúce z platnej legislatívy najmä Zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Vybudovať a prevádzkovať informačný systém o územnom plánovaní a informačný systému o výstavbe v zmysle súčasného stavebného Zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
 3. Zabezpečiť financovanie uvedených cieľov s využitím finančných prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra PO7 v kombinácii s prostriedkami štátneho rozpočtu.

Prehľad aktivít projektu:
Obdobie realizácie projektu je 24 mesiacov.
Počas tejto doby budú realizované nasledujúce aktivity:

Aktivita 1 - Analýza a dizajn: začína odo dňa účinnosti zmluvy o predmete zákazky (D) a bude trvať 4 mesiace (4M). V rámci tejto etapy bude vypracovaná Detailná funkčná špecifikácia (DFŠ) pre Registre ISV v súlade s požiadavkami obstarávateľa. Bude mať časové vymedzenie [D, D+4M]

Aktivita 2  - Implementácia: začína 3 mesiace po dni účinnosti zmluvy o predmete zákazky (D+4) a bude trvať maximálne 12 mesiacov (12M). Etapa bude mať časové vymedzenie [D+4M, D+15M].
2. etapa bude obsahovať tieto míľniky:

 • Nasadenie APV Registrov ISV do testovacieho prostredia v termíne - D+15M (podľa požiadaviek definovaných v 1. etape),
 • Vyhotovenie dokumentácie v termíne – D+15M

Aktivita 3  - Testovanie: začína 14 mesiacov po dni účinnosti zmluvy o predmete zákazky (D+14M) a bude trvať 5 mesiacov.
3. etapa bude obsahovať tieto míľniky:

 • vypracovanie plánu testov v termíne – D+15M,
 • školenia vybraných používateľov systému – D+15M,
 • ukončenie testovania a vyhotovenie testovacích protokolov v termíne – D+18M.

Aktivita 4 - Nasadenie:  začína 19 mesiacov po dni účinnosti zmluvy o predmete zákazky [D+19, D+24M] a bude trvať 5 mesiacov.
4. etapa bude obsahovať tieto míľniky:

 • Školenia používateľov v termíne – D+21M,
 • Nasadenie produktu Registre ISV do prevádzky v termíne - D+21M,
 • Rollout produktu Registre ISV plošne do produkčnej prevádzky v termíne - D+24M.

Očakávané prínosy projektu:

Hlavný prínos riešenia je v tom, že napomôže zmeniť aktuálny stav, ktorý je v oblasti stavebných úradov ďalej neudržateľný. Štátna správa predovšetkým Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorá pre metodické riadenie stavebných úradov potrebuje údaje z výkonu stavebných úradov bez realizácie registrov výstavby, ako časť informačného systému o výstavbe nebude môcť optimalizovať oblasť výstavby. Je to zároveň nutný krok pre ďalšiu digitalizáciu oblasti výstavby.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 https://www.opii.gov.sk/