Skočiť na obsah

 

Vytvorenie databázy a systému výmeny údajov o energetickej hospodárnosti budov

(Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 19 - Reforma 3)

 

Cieľom tejto reformy je vytvoriť jednotnú digitálnu dátovú platformu na zhromažďovanie, spracúvanie, uchovávanie a výmenu štruktúrovaných informácií o energetickej hospodárnosti verejných a súkromných budov na Slovensku. Účelom dátovej platformy je poskytnúť príslušným zainteresovaným stranám prístup k údajom o budovách a pomôcť urýchliť a prioritizovať investície do obnovy budov, najmä budov s najnižšou energetickou hospodárnosťou.

 

Platforma bude centrálnym prístupovým bodom ku všetkým relevantným údajom na úrovni jednotlivých budov v súlade s koncepciou digitálneho denníka budov zodpovedajúcou  nadchádzajúcemu prepracovanému zneniu smernice o energetickej hospodárnosti budov a bude zabezpečovať integráciu, interoperabilitu a výmenu údajov s existujúcimi vnútroštátnymi systémami týkajúcimi sa budov (napr. s katastrom nehnuteľností) a prenos do monitorovacieho strediska EÚ pre budovy.

 

Do 2. štvrťroka 2026 sa dokončí zber údajov týkajúcich sa energetických certifikátov a pasportov obsahujúcich plány konkrétnych opatrení obnovy v prípade aspoň 4 100 verejných budov, z ktorých aspoň 1000 má podlahovú plochu nad 2000 m², a údaje sa nahrajú do novej funkčnej dátovej platformy.

 

Adresát

Vlastníci verejných budov v Slovenskej republike

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na spracovanie energetického certifikátu a pasportu obnovy verejnej budovy

Predpoklad vyhlásenia výzvy - Q2/2024

Predpoklad začatia podávania žiadostí - Q3/2024

Predpoklad ukončenia výzvy - Q4/2025

 
 
Zodpovedný útvar: Sekcia bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja