Skočiť na obsah

Program Slovensko: eurofondový investičný plán na roky 2021-2027

Program Slovensko (P SK) je strategický programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie na roky 2021 – 2027.

Celková suma pridelených európskych zdrojov je 12,6 miliardy eur.  

Riadiacim orgánom P SK je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (MD SR) je jedným zo sprostredkovateľských orgánov pre

P SK. V rámci kompetencií má v gescii implementáciu projektov za oblasť železničnej dopravy, cestnej dopravy, vodnej dopravy a verejnej osobnej dopravy. Okrem dopravných projektov v tomto programovom období pribudli do kompetencií MD SR aj aktivity týkajúce sa znižovanie energetickej náročnosti budov a revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území, tzv. brownfield. Na základe delegovania právomocí medzi riadiaci orgán a sprostredkovateľské orgány, má MD SR v kompetencii najmä spoluúčasť na programovaní a prípravu riadiacej dokumentácie na úrovni programu, prípravu výziev, výber projektov a zabezpečovanie implementácie projektov v oblastiach pôsobnosti MD SR.

Päť politických cieľov P SK

  1. Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa
  2. Zelenšia, nízkouhlíková Európa 
  3. Prepojenejšia Európa 
  4. Sociálnejšia Európa 
  5. Európa bližšie k občanom

Oblasti podpory v gescii MD SR

Politický cieľ 2 - podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility ako súčasti prechodu na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka, znižovanie energetickej náročnosti budov a revitalizácia území (brownfield)

Politický cieľ  3 - dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest, modernizácia železníc, vodnej infraštruktúry a zlepšenie regionálnej dostupnosti

Alokácia MD SR: 3 000 281 170 EUR (EÚ zdroj)

Z toho

  • alokácia na dopravu: 2 562 231 170 EUR
  • alokácia na bytové domy: 416 550 000 EUR
  • alokácia brownfieldy: 21 500 000

Bližšie informácie o Programe Slovensko nájdete na www.eurofondy.gov.sk