Európsky parlament

Európsky parlament zastupuje občanov Európskej únie. Je jedinou priamo volenou inštitúciou EÚ. V súčasnosti má 751 poslancov. Úlohou parlamentu je spolupodieľať sa s Radou EÚ na schvaľovaní legislatívy, schvaľuje zloženie Európskej komisie, a spolurozhoduje o rozpočte EÚ.

Otázkami dopravy sa primárne zaoberá Výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN). Okrajovo sú otázky dopravy prejednávané aj na Výbore pre vnútorný trch a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a Výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).