Skočiť na obsah

Prevádzkovanie medzinárodnej prepravy tovaru vozidlom s celkovou hmotnosťou vrátane prívesu od 2,5 do 3,5 tony

Dňa 30. júla 2020 bol tzv. legislatívny balík mobility publikovaný v Úradnom vestníku Európskej únie. Novými pravidlami sa má docieliť rovnováha medzi lepšími pracovnými a sociálnymi podmienkami vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby.  

Informácie k balíku mobility sa nachádzajú na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility

Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súvislosti s vykonaním balíka mobility prijalo zákony, a to:

  • zákon č. 397/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,

https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2012/56/ZZ_2012_56_20220521.pdf

 

  • zákon č. 407/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/407/20241231.html

 

Zásadnou zmenou v oblasti cestnej dopravy je, že s účinnosťou od 21. mája 2022 prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý bude vykonávať medzinárodnú prepravu tovaru  vozidlom s celkovou hmotnosťou vrátane prívesu od 2,5 do 3,5 tony tak je potrebné aby mal vydanú licenciu Spoločenstva a vo vozidle overenú kópiu licencie Spoločenstva. Zákon č.  397/2021  Z.  z. nadobudol účinnosť od 21. februára 2022. V prípade vozidiel používaných na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony bude na licencii Spoločenstva alebo overenej kópii  uvedený záznam  v časti „Osobitné poznámky“  „≤ 3,5 t“. Vnútroštátna preprava tovaru do 3,5 ton môže byť  naďalej vykonávaná podľa živnostenského zákona.

V tejto súvislosti sa mení aj finančná spoľahlivosť a to podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou, ktorá presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony, musia preukázať finančnú spoľahlivosť v hodnote aspoň:

 

a)

1 800 EUR pre prvé používané vozidlo;

b)

900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo.

 

Pre podniky, ktoré vykonávajú povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy vozidlami nad 3,5 tony a budú žiadať aj pre vozidlá od 2,5 tony do 3,5 tony musia preukázať finančnú spoľahlivosť  v hodnote aspoň:

a)

9 000 EUR pre prvé používané motorové vozidlo;

b)

 5 000 EUR za každé ďalšie používané vozidlo alebo jazdnú súpravu, ktoré majú najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť presahujúcu 3,5 tony, a

c)

900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo alebo jazdnú súpravu, ktoré majú najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť, ktorá presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony.

 

Preukazovanie finančnej spoľahlivosti je možné viacerými spôsobmi (vrátane preukázanie formou poistenia CMR). Presné podmienky sú uvedené vo vyhláške Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Vyhláška č. 124/2012 Z. z. je dostupná na nasledovnej adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/124/vyhlasene_znenie.html

 

Skúšky odbornej spôsobilosti  pôjdu v rovnakom režime pre všetkých tak, ako doteraz.

Okresný úrad v sídle kraja môže oslobodiť od skúšky toho, kto pred 20. augustom 2020 v niektorom členskom štáte sústavne počas najmenej desiatich rokov riadil podnik cestnej dopravy; to platí len na účely udelenia licencie Spoločenstva podniku nákladnej cestnej dopravy, ktorý prevádzkuje len motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony. V osvedčení o odbornej spôsobilosti a v systéme JISCD sa zaznačí, že toto osvedčenie je platné pre dopravný podnik, ktorý prevádzkuje  motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony. Ten kto nie je oslobodený od skúšky tak skúšku musí absolvovať s tým, že po úspešnom ukončení skúšky okresný úrad v súlade s § 6 ods. 9 zákona č. 56/2012 Z. z. vydá na základe písomnej žiadosti osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Toto osvedčenie o odbornej spôsobilosti nebude mať žiadne obmedzenie čiže bude platiť  aj pre nákladné  motorové vozidlá alebo jazdné súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do aj nad 3,5 tony.

S účinnosťou od 1. júla 2026 preprava tovaru v rámci medzinárodnej dopravy, kde maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,5 ton (v súčasnosti táto povinnosť platí nad 3,5 ton) bude musieť byť vykonávaná vozidlom, ktoré bude mať namontovaný tachograf. Táto povinnosť sa bude týkať aj nových vozidiel ktorých prvá evidencia bude od 1. júla 2026 ale zároveň sa to bude týkať už aj vozidiel v prevádzke.

Kontakt na príslušné okresné úrady v sídle kraja sa nachádza na nasledovnej adrese:

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra

 

 

Najčastejšie otázky a odpovede

 

1. Vyžaduje sa od dopravcu nákladnej cestnej dopravy, ktorý prepravuje vlastnou dodávkou s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 2,5 tony, ale nepresahujúcou 3,5 tony licenciu Spoločenstva, ak prepravuje tovar z alebo do iného členského štátu  pre svoju vlastnú potrebu?                                                                                                                                            

/napr. tovar zakúpený pre vlastnú potrebu v inom členskom štáte/

MDV SR:

 Licencia Spoločenstva sa nevyžaduje ak sú splnené podmienky ustanovené  v písmenách i) až v) článku 1 písm. d) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 1072/2009 .

d) preprava tovaru v motorových vozidlách, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

i) prevážaný tovar je vo vlastníctve podniku alebo ho podnik predal, kúpil, prenajal, prenajíma, vyrába, získal, spracoval alebo opravil;

ii) účelom cesty je preprava tovaru z alebo do podniku, či už v rámci, alebo mimo podniku, na jeho potreby;

iii) motorové vozidlo použité na takúto prepravu riadi člen personálu, ktorý je v podniku zamestnaný alebo ktorý je podniku k dispozícii na základe zmluvného záväzku;

iv) vozidlo, ktoré tovar prepravuje, je vo vlastníctve podniku, podnik ho zakúpil na splátky alebo prenajal. Ak je vozidlo prenajaté, musí spĺňať podmienky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/1/ES z 18. januára 2006 o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru a

v) takáto preprava je iba vedľajšou činnosťou v rámci celkových činností podniku;

Podnik je podľa článku 2  bod 4 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 1071/2009 fyzická osoba, právnická osoba, zisková alebo nezisková, akékoľvek ziskové alebo neziskové združenie alebo skupina osôb bez právnej subjektivity, alebo akákoľvek úradná inštitúcia, či už má vlastnú právnu subjektivitu, alebo závisí od orgánu, ktorý má takúto subjektivitu, ktorá vykonáva osobnú dopravu, alebo akákoľvek zisková fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva nákladnú dopravu na obchodné účely;

 

2. Vyžaduje sa od dopravcu nákladnej cestnej dopravy, ktorý prepravuje dodávkou s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 2,5 tony,  ale nepresahujúcou 3,5 tony licenciu Spoločenstva, ak prepravuje tovar z alebo do iného členského štátu na neobchodné účely , bezplatne?                                                                                                                                   

/napr. sťahovanie pre rodinu, známych atď./

MDV SR:

 Licencia Spoločenstva sa nevyžaduje ak sú splnené podmienky ustanovené  v písmenách i) až v) článku 1 písm. d) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 1072/2009 .

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá sťahovaním podľa nášho názoru musí mať licenciu Spoločenstva. Pojem sťahovanie pre rodinu alebo známych legislatíva EÚ nedefinuje.

 

 

3. Vyžaduje sa licencia Spoločenstva od remeselníka napr. Čalúnnika, ak prepravuje tovar zákazníkovi z alebo do iného členského štátu dodávkou presahujúcou 2,5 tony, ale nepresahujúcou 3,5 tony?

MDV SR

Ak je prevážaný tovar je vo vlastníctve podniku alebo ho podnik predal, kúpil, prenajal, prenajíma, vyrába, získal, spracoval alebo opravil a zároveň sú splnené ďalšie ustanovené  v písmenách i) až v) článku 1 písm. d) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 1072/2009 tak čalúnnik podľa nášho názoru nemusí byť držiteľom licencie Spoločenstva.

 

4. Vyžaduje sa od vodiča kuriérskej služby licencia Spoločenstva aj na jazdu do alebo z iného členského štátu s prázdnym nákladným vozidlom (bez tovaru) s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou  presahujúcou 2,5 tony, ale nepresahujúcou 3,5 tony?

/napr. prechodný pobyt v Rajke - Maďarsko/

MDV SR

V súlade s ustanoveniami nižšie kuriérská služba (ak vykonáva medzinárodnú prepravu tovaru) by mala mať licenciu Spoločenstva, ak sa na neho nevzťahujú výnimky ustanovené nariadením EP a Rady (EÚ) 1072/2009. Zároveň takéto vozidlo aj keď prázdne by nemalo vykonávať prepravy do iného členského štátu bez licencie Spoločenstva.

„Článok 1 ods. 5 nariadenia 1072/2009 definuje: „Nasledujúce druhy prepravy a jazdy prázdnych vozidiel, ktoré súvisia s touto prepravou, si nevyžadujú licenciu Spoločenstva a sú oslobodené od akéhokoľvek povolenia na prepravu:

a) preprava pošty ako univerzálna služba;

b) preprava poškodených alebo pokazených vozidiel;

c) do 20. mája 2022: preprava tovaru vo vozidlách, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3,5 tony;

ca) od 21. mája 2022: preprava tovaru vo vozidlách, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 2,5 tony

 

V článku 2 bodu 2 nariadenia EP a Rady (EÚ) 1072/2009 definuje:

„medzinárodná preprava“ je: jazda uskutočnená naloženým vozidlom z miesta odchodu do cieľového miesta, pričom tieto miesta sú v dvoch rôznych členských štátoch a nezáleží na tom, či sa uskutočnil, alebo neuskutočnil tranzit cez územie jedného alebo viacerých členských štátov alebo tretích krajín; alebo jazda prázdneho vozidla spojená s medzinárodnou prepravou;“

 

5. Musím si vybaviť licenciu Spoločenstva aj keď budem vykonávať iba vnútroštátnu prepravu tovaru?

Nie.  Ak budete vykonávať vnútroštátnu prepravu tovaru vozidlami, ktorých celkom hmotnosť vrátane prípojného vozidla je do 3,5 ton, je možné aj po 21. máji 2022 (zákon č. 56/2012 §5 ods.4 písm. g) ju naďalej vykonávať na základe živnostenského zákona.

 

6.  Musím byť  ako vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 2,5 tony, ale nepresahujúcou 3,5 tony s licenciu Spoločenstva zamestnaný?

Všeobecná informácia sa nachádza na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/dolezite-oznamy/vodic-v-cestnej-doprave-vyjadrenie-k-zivnosti

 

V súlade s § 1 ods. 2 Zákonníka práce by mali byť zamestnaní vodiči už v súčasnosti ak nevykonávajú podnikateľskú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla. Ak majú takéto živnostenské oprávnenie na nákladnú cestnú dopravu vykonávanú vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, tak títo vodiči budú môcť vnútroštátnu dopravu vykonávať ako doteraz tam nie je zmena a obdobne sa bude týkať aj medzinárodnej prepravy tovaru do 2,5 tony.

 

Tí vodiči, ktorí budú vykonávať medzinárodnú prepravu tovaru v rozsahu 2,5- 3,5 tony tak musia mať licenciu Spoločenstva. Ak sa bude jednať o SZČO tak povolenie na výkon povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy  a licencia Spoločenstva by mala byť na ich meno, čiže takýto vodič je zároveň dopravcom v cestnej doprave. Iní vodiči, by mali byť v súlade so zákonom č. 462/2007 Z. z. v pracovnom pomere k zamestnávateľovi.

 

7. Musím  ako vodič vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 2,5 tony, ale nepresahujúcou 3,5 tony s licenciu Spoločenstva mať vo vozidle tachograf?

 Nie. Preprava tovaru v rámci medzinárodnej dopravy vozidlami, ktorých maximálna prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,5 tony bude musieť byť vykonávaná vozidlom, ktoré bude mať nainštalovaný inteligentný tachograf druhej generácie až od 1. júla 2026 . 

Podrobnosti sú uvedené na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility/tachografy-vo-vozidlach-od-2-5-do-3-5-tony-a-povinna-dodatocna-vymena

 

8. Musí mať vodič ktorý nie je štátnym príslušníkom členského štátu EÚ a ktorý  vykonáva prepravu v segmente od 2,5 do 3,5 ton vydané osvedčenie vodiča?

Áno, vodič vykonávajúci medzinárodnú dopravu, ktorý nie je štátnym príslušníkom členského štátu ani osobou s dlhodobým pobytom  a ktorý je zamestnaný u dopravcu s licenciou Spoločenstva  je povinný mať vydané osvedčenie vodiča podľa článku 5 nariadenia EP a Rady 1072/2009 .

Podrobnosti k vydávaniu osvedčenia vodiča sa nachádzajú na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/osvedcenie-vodica