Skočiť na obsah

Inteligentné tachografy druhej generácie od 21. augusta 2023

Technická špecifikácia inteligentného tachografu druhej generácie bola stanovená vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1228, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/799, pokiaľ ide o požiadavky na konštrukciu, skúšanie, montáž, prevádzku a opravu inteligentných tachografov a ich komponentov (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1228“).

Na základe článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 o tachografoch v cestnej doprave v spojení s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/1228 vyplýva, že vozidlá po prvýkrát evidované v členskom štáte od 21. augusta 2023 musia byť vybavené tachografom, ktorý z hľadiska funkčných požiadaviek spĺňa iba inteligentný tachograf druhej generácie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 neumožňuje členským štátom povoliť tzv. dopredaj vozidiel vybavených tachografom predchádzajúcej verzie, tak ako to býva pri predpisoch o schvaľovaní vozidiel. Zároveň, ak budú dokončované vozidlá prvýkrát evidované po 21. auguste 2023, mali by byť evidované s inteligentným tachografom druhej generácie. Ak príslušné vozidlo je vybavené iným typom tachografu (predchádzajúcej generácie) a vozidlo má byť prihlásené do evidencie vozidiel od 21. augusta 2023, výrobca vozidla na vlastné náklady zabezpečí výmenu tachografu za inteligentný tachograf druhej generácie, a to ešte pred prvým prihlásením vozidla do evidencie vozidiel.

Overenie tachografu namontovanom vo vozidle prvýkrát prihlásenom do evidencie vozidiel od 21. augusta 2023 autorizovanou dielňou je možné len vtedy, ak vo vozidle bude namontovaný inteligentný tachograf druhej generácie.

Ak pri cestnej kontrole bude zistené, že príslušné vozidlo nie je vybavené príslušnou verziou tachografu, prevádzkovatelia cestnej dopravy môžu byť či už v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte vystavení sankciám za nedodržiavanie príslušnej legislatívy.

K 11. augustu 2023 má udelené typové schválenie v rámci Európskej únie iba jeden výrobca tachografu. Z tohto dôvodu môžu nastať u niektorých výrobcov vozidiel ako aj na trhu so samostatnými technickými jednotkami určité minimálne meškania, a to z hľadiska zvýšeného dopytu po inteligentnom tachografe druhej generácie. Dátum 21. august 2023 je nemenný a v prípade Slovenskej republiky tento dátum platí pre vozidlá vykonávajúce vnútroštátnu dopravu a aj medzinárodnú dopravu. Výnimky z používania tachografu majú iba prepravy uvedené v článku 3 a v článku 13 ods. 1. nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.

 

Časová postupnosť inštalovania typov tachografov do vozidiel:

  • Analógový tachograf do 30. 4. 2006
  • Digitálny tachograf od 1. 5. 2006
  • Inteligentný tachograf prvej generácie od 15. 6. 2019
  • Inteligentný tachograf druhej generácie od 21. 8. 2023.

 

Dodatočná výmena tachografov:

Dodatočná výmena sa bude týkať tachografov, ktoré sú inštalované vo vozidlách, ktoré vykonávajú medzinárodnú dopravu.

Povinná výmena analógových tachografov a digitálnych tachografov vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné tachografy druhej generácie, sa musí uskutočniť do 31. decembra 2024.

Povinná výmena inteligentných tachografov prvej generácie vo vozidlách, ktoré budú vykonávať medzinárodnú dopravu za inteligentné tachografy druhej generácie, sa musí uskutočniť do 18. augusta 2025.

V prípade, ak nebude dodatočná výmena tachografu uskutočnená v daných termínoch, takéto vozidlá budú môcť vykonávať iba vnútroštátnu dopravu.

Podrobnosti sú uvedené na nasledovnej stránke: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/balik-mobility/tachografy-vo-vozidlach-od-2-5-do-3-5-tony-a-povinna-dodatocna-vymena