Skočiť na obsah

Upozornenie pre dopravcov využívajúcich „dodatočné činnosti“ v rámci vysielania vodičov v medzinárodnej doprave podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 sa uplatňuje od 2. februára 2022. Text smernice sa nachádza na nasledovnej adrese:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32020L1057

Smernica obsahuje pojem „dodatočné činnosti“. Upozorňujeme, že od 21. augusta 2023 sa výnimky pre „dodatočné činnosti“ môžu uplatňovať iba pre vodičov, ktorí vedú motorové vozidlo vybavené inteligentným tachografom druhej generácie. Inteligentný tachograf druhej generácie sa povinne inštaluje vo vozidlách prvýkrát evidovaných v členskom štáte európskej únie od 21. augusta 2023.

Podrobnosti sú zverejnené na nasledovnej adrese:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/dolezite-oznamy/inteligentne-tachografy-druhej-generacie-od-21-augusta-2023

 

Príklady vysielania vodičov pre nákladnú dopravu v slovenskom jazyku sú uvedené na nasledovnej adrese

https://transport.ec.europa.eu/document/download/52bf10eb-ee5c-4bd9-a3fc-876499c246be_sk?filename=guidance-on-posting-of-drivers-transport-of-goods_sk.pdf

Príklady vysielania vodičov pre autobusovú dopravu len v anglickom jazyku sú na nasledovnej adrese:

https://transport.ec.europa.eu/document/download/2407f591-be98-4246-973e-feb69541ca89_en?filename=guidance-on-posting-of-drivers-transport-of-passengers.pdf