Skočiť na obsah

Zoznam príslušných orgánov a nimi poverených organizácií v zmysle ustanovenia 1.8.4 RID

Hlavný príslušný orgán:

Ministerstvo dopravy

Slovenskej republiky

Ministry of Transport
of the Slovak Republic

Námestie slobody 6

P. O. Box 100

810 05 Bratislava 15

Slovenská republika

Námestie slobody 6

P. O. Box 100

810 05 Bratislava 15

Slovak Republic

Tel.:       + 421 2 594 84 746

Phone: + 421 2 594 84 746

E-mail:  olga.dmitrieva@mindop.sk

E-mail:  olga.dmitrieva@mindop.sk

Web: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-zeleznici-461

Web: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/preprava-nebezpecneho-tovaru-30/po-zeleznici-461

Príslušný orgán na povolenie prepravy rádioaktívneho a jadrového materiálu (všetky UN čísla triedy 7) na území Slovenskej republiky:

Tel.: + 421 2 594 94 707

Mobile: +421 915 393 669

Tel.: + 421 2 594 94 579

Mobile: +421 918 825 079

E-mail: darina.palenikova@mindop.sk

E-mail: darina.palenikova@mindop.sk

Web: https://www.mindop.sk/ministry-5191/transport/transport-of-radioactive-material

Web: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/radiacna-ochrana

 

Ďalšie príslušné orgány a nimi poverené organizácie v súlade s ustanovením 1.8.4 RID:

 

Príslušný orgán na poverenie organizácií v súlade s ustanoveniami 1.8.6, 1.8.7, 6.7, 6.8, 6.9 a 6.10 RID

a organizácia poverená vykonaním skúšok podľa ustanovenia 1.8.3.10 RID:

Dopravný úrad

Transport Authority

Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Slovenská republika

Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
Slovak Republic

Tel.:       + 421 2 48 777 402

Phone: + 421 2 48 777 402

E-mail:  drahy@nsat.sk

E-mail:  drahy@nsat.sk

Web: http://drahy.nsat.sk/uvod/zakladne-informacie/

Web: http://drahy.nsat.sk/uvod/zakladne-informacie/

 

Príslušný orgán na povolenie prepravy výbušných látok a predmetov na území Slovenskej republiky:

HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD

Main Mining Office

Kammerhofská 25

969 50 Banská Štiavnica

Slovenská republika

Kammerhofská 25

969 50 Banská Štiavnica

Slovak Republic

Tel.:       + 421 45 6782 222
Fax:        + 421 45 6782 288

Phone: + 421 45 6782 222
Fax:        + 421 45  6782 288

E-Mail:  hbu@hbu.sk

E-mail:  hbu@hbu.sk

Web: Hlavný banský úrad (hbu.sk)

Web: Hlavný banský úrad (hbu.sk)

Obvodné banské úrady

District Mining Offices

Kontaktné údaje sú uvedené na stránke:

Obvodné banské úrady (hbu.sk)

Contact information is below:

Obvodné banské úrady (hbu.sk)

 

Organizácia poverená vykonávaním prehliadok, skúšok a klasifikáciou látok, ktoré patria do triedy 1

v zmysle ustanovení 2.2.1 a 2.2.51 RID, vykonávaním skúšok obalov v zmysle ustanovenia 6.1 RID

a označovaním v zmysle 6.1.3.1 RID:

VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV ZÁHORIE

Military Technical and Testing Institute Záhorie

905 24 Senica

Slovenská republika

905 24 Senica

Slovak Republic

Tel.:       +421 34 697 01 11

Fax:        +421 34 651 4659

Phone: +421 34 697 01 11

Fax:        +421 34 651 4659

E-mail:  info@vtsu.sk, vtsu@vtsu.sk

E-mail:  info@vtsu.sk, vtsu@vtsu.sk

Web: http://www.vtsu.sk/kontaktne_udaje.html

Web: http://www.vtsu.sk/kontaktne_udaje.html

 

Príslušný orgán pre jadrovú bezpečnosť a jadrové zabezpečenie pri preprave jadrového materiálu

na území Slovenskej republiky:

Úrad jadrového dozoru
Slovenskej republiky

Nuclear Regulatory Authority of
the Slovak Republic

Bajkalská 27

P.O. Box 24

820 07 Bratislava

Slovenská republika

Bajkalská 27

P.O. Box 24

820 07 Bratislava

Slovak Republic

Tel.:       +421 2 58 22 11 11
Fax:        +421 2 58 22 11 66

Phone: +421 2 58 22 11 11
Fax:        +421 2 58 22 11 66

E-mail:  podatelna@ujd.gov.sk, info@ujd.gov.sk

E-mail:  podatelna@ujd.gov.sk, info@ujd.gov.sk

Web: https://www.ujd.gov.sk/

Web: https://www.ujd.gov.sk/

 

Organizácia poverená vykonávaním prehliadok, skúšok a klasifikáciou látok, ktoré patria do triedy 1

v zmysle ustanovení 2.2.1 a 2.2.51 RID:

KONŠTRUKTA – Defence, a. s.

KONŠTRUKTA – Defence, a. s.

Lieskovec 575/25

P. O. Box 11

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovenská republika

Lieskovec 575/25

P. O. Box 11

018 41 Dubnica nad Váhom

Slovak Republic

Tel.:       + 421 42 285 2232

Phone: + 421 42 285 2232

E-mail:  kotadef@kotadef.sk

E-mail:  kotadef@kotadef.sk

Web: https://kotadef.sk/skusobnictvo/skusobne-laboratorium/

Web: https://kotadef.sk/skusobnictvo/skusobne-laboratorium/

 

Organizácia poverená vykonávaním prehliadok, skúšok, certifikáciou a označovaním obalov

v zmysle ustanovení 6.1, 6.3, 6.5 a 6.6 RID, s výnimkou obalov pre látky a materiály triedy 2 a triedy 7:

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.

Krajinská cesta 2929/9

921 01 Piešťany

Slovenská republika

Krajinská cesta 2929/9

921 01 Piešťany

Slovak Republic

Tel.:       + 421 33 79 57 225

Phone: + 421 33 79 57 225

E-mail:  obchodne@tsu.sk

E-mail:  obchodne@tsu.sk

Web: https://www.tsu.sk/index.php?l=en&p=4

Web: https://www.tsu.sk/index.php?l=en&p=4

 

 

 

Organizácia poverená vykonávaním prehliadok, skúšok, typového schvaľovania, certifikáciou

a označovaním nádrží v súlade s ustanoveniami 6.7, 6.8, 6.9 a 6.10 RID:

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a. s.

TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a. s.

Trnavská cesta 56

821 01 Bratislava

Slovenská republika

Trnavská cesta 56

821 01 Bratislava

Slovak Republic

Tel.:       + 421 2 49208 107, + 421 905 808 014

Fax:        + 421 2 49208 160

Phone: + 421 2 49208 107, + 421 905 808 014

Fax:        + 421 2 49208 160 

E-mail:  pribula@tisr.sk

E-mail:  pribula@tisr.sk

Web:     http://www.tisr.sk

Web:     http://www.tisr.sk

 

Organizácia poverená vykonávaním prehliadok, skúšok, typového schvaľovania, certifikáciou

a označovaním nádrží v súlade s ustanovením 6.8 RID:

RICoS, a. s.

RICoS, a. s.

Švermova 2
038 61 Vrútky

Slovenská republika

Švermova 2
038 61 Vrútky

Slovak Republic

Tel./Fax:               +421 4283914

Phone/Fax:         +421 4283914

E-mail:  ricossro@gmail.com

E-mail:  ricossro@gmail.com

Web:     http://www.ricos.sk/

Web:     http://www.ricos.sk/

 

 

__________