Skočiť na obsah

Elektronický národný register informácií dopravy (eNRI DOP)

 

Produkty iniciačnej fázy projektu „Elektronický národný register informácií dopravy (eNRI DOP)“ prístupné na verejné pripomienkovanie podľa § 7 bod 4 Vyhlášky 85/2020 Z. z. ÚPVII zo 14.4.2020 o riadení projektov nájdete nižšie pod textom.

V termíne od 4.8.2023 do 18.8.2023 môžete zasielať svoje pripomienky prostredníctvom formulára (xlsx, 0,1 MB) na adresu: michal.hladky@mindop.sk

 

Popis projektu

 

Názov a sídlo prijímateľa:     Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava, Slovesnká republika

Názov projektu:                          Elektronický národný register informácií dopravy

Miesto realizácie projektu:    Slovenská republika

Stručný popis projektu:

Slovenská republika, ako člen Európske únie, je povinná preberať určené právne akty Európskej únie a primerane vykonať kroky na naplnenie plánov a zámerov Európskej únie. V rámci projektu Elektronický národný register informácií dopravy eNRI DOP budeme mimo iného primerane a v súlade s účelom napĺňať vybrané zámery a ciele týchto aktov:

 • Zákon 317/2012 Z. z. z 18. septembra 2012 o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy; a súvisiacich delegovaných nariadení:
  • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1926 z 31. mája 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ;
  • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 885/2013 z  15. mája 2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ o inteligentných dopravných systémoch, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá“;
  • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 886/2013 z  15. mája 2013 , ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o údaje a postupy, ak je to možné, na poskytovanie bezplatných minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom;
  • DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/962 z 18. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o doprave v reálnom čase v celej EÚ;
 • SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2019/1936/EÚ z 23.10.2019 ktorou sa mení smernica 2008/96/ES o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry; Vzhľadom k tomuto faktu je nevyhnutné, aby Slovenská republika pristúpila k vybudovaniu národného prístupového bodu a podporných systémov, ktoré umožnia plnenie uvedenej európskej legislatívy.

Jedným z cieľov projektu je tiež vybudovanie národného prístupového bodu, ako nutnej a účelnej podmienky plnenia uvedenej európskej legislatívy a tiež vybudovanie podporných systémov v takom rozsahu a špecifikácii, v akej budú nie len plniť požiadavky kladené zo strany EÚ, ale tiež potreby a požiadavky rezortu dopravy.

Projekt adresuje nasledujúce agendy:

 • Úsek U00044 Cestná doprava
 • A0000416 – Zabezpečovanie schválenia, výroby a distribúcie prepravných povolení, licencií, osvedčení a potvrdení
 • A0000402 – Sledovanie a vyhodnocovanie vykonávania prepravy osôb a oznamovanie údajov Európskej komisii
 • A0000395 – Oznamovanie počtu dopravcov a počtu vydaných kópií povolení alebo licencií Európskej únie Európskej komisii
 • A0000413 – Vykonávanie odborného dozoru na úseku cestnej dopravy
 • A0000424 – Vykonávanie odborného dozoru nad cestnou dopravou v kraji

Projekt adresuje nasledujúce okruhy životných situácií a životné situácie:

 • C03 Cestovanie
 • C04 Doprava
 • 092 Železničná doprava
 • 081 Cestná doprava a parkovanie

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

 

Trvanie projektu: 48 mesiacov

 

Dokumetnácia

CBA - príloha

Register rizík a závislostí

Projektový zámer

Prístup k projektu

Zberný formulár