Skočiť na obsah

Subsystémy železničného systému EÚ, zadefinované pre stanovenie základných požiadaviek a príslušných technických špecifikácií, sú podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“):

v štrukturálnej oblasti

 • infraštruktúra,
 • energia,
 • traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,
 • vozidlové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,
 • železničné koľajové vozidlá;

vo funkčnej oblasti

 • prevádzka a riadenie dopravy,
 • údržba,
 • telematické aplikácie v osobnej doprave a v nákladnej doprave.

Technickou špecifikáciou interoperability (TSI) je technická špecifikácia vypracovaná Železničnou agentúrou Európskej únie (ERA), vydaná Európskou komisiou a uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Ak je to potrebné, na jeden subsystém sa môže vzťahovať niekoľko TSI a jedna TSI sa môže vzťahovať na niekoľko subsystémov. Ak TSI nestanovuje spôsoby plnenia základných požiadaviek na subsystém, časť subsystému alebo komponent interoperability, použijú sa európske špecifikácie, vnútroštátne predpisy alebo v prípade potreby prijateľné prostriedky preukázania zhody, ktorými sú  nezáväzné stanoviská vydané Železničnou agentúrou EÚ na účely vymedzenia spôsobov plnenia základných požiadaviek. Jednotlivé TSI priamo odkazujú na európske špecifikácie, ktoré sa stávajú záväznými od začiatku uplatňovania týchto TSI. Na prevzaté európske špecifikácie môžu odkazovať aj vnútroštátne predpisy použité na účely splnenia základných požiadaviek v prípadoch vymedzených zákonom.

Odkazy na nariadenia, ktoré stanovujú technické špecifikácie interoperability pokrývajúce jednotlivé subsystémy železničného systému EÚ:

 • Nariadenie Komisie (EÚ) 1299/2014 (zmenené/doplnené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/776) o TSI týkajúcej sa subsystému infraštruktúra (TSI INF) 

sk (.pdf; 1.93 MB)      en (.pdf; 1.79 MB)

 • Nariadenie Komisie (EÚ) 1303/2014 (zmenené/doplnené nariadením Komisie (EÚ) 2016/912 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/776) o TSI týkajúcej sa bezpečnosti v železničných tuneloch (TSI SRT)

sk (.pdf; 607 KB)     en (.pdf; 544 KB)

 • Nariadenie Komisie (EÚ) 1301/2014 (zmenené/doplnené vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) 2018/868 a 2019/776) o TSI týkajúcej sa subsystému energia (TSI ENE)

sk (.pdf;  638 KB)     en (.pdf; 600 KB)

 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 (zmenené/doplnené vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) 2017/6, 2019/776, 2020/387 a 2020/420) o TSI týkajúcej sa subsystémov riadenie-zabezpečenie a návestenie (TSI CCS)

sk (.pdf;  1,50 MB)      en (.pdf;  2,48 MB) 

 • Nariadenie Komisie (EÚ) 1302/2014 (zmenené/doplnené vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) 2018/868, 2019/776 a 2020/387) o TSI týkajúcej sa subsystému železničné koľajové vozidlá – rušne a osobné železničné koľajové vozidlá (TSI LOC&PAS)

sk (.pdf;  3,61 MB)      en (.pdf;  3,44 MB) 

 • Nariadenie Komisie (EÚ) 321/2013 (zmenené/doplnené nariadeniami Komisie (EÚ) 1236/2013, 2015/924 a vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) 2019/776 a 2020/387) o TSI týkajúcej sa subsystému železničné koľajové vozidlá – nákladné vozne (TSI WAG)

sk (.pdf;  1,72 MB)      en (.pdf;  1,65 MB) 

 • Nariadenie Komisie (EÚ) 1304/2014 (zmenené/doplnené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/774) o TSI týkajúcej sa subsystému železničné koľajové vozidlá – hluk (TSI NOI)

sk (.pdf;  578 KB)      en (.pdf;  545 KB) 

 • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/773 (zmenené/doplnené vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) 2020/778 a 2021/2238) o TSI týkajúcej sa subsystému prevádzka a riadenie dopravy (TSI OPE)

sk (.pdf;  6,48 MB)      en (.pdf;  5,82 MB) 

 • Nariadenie Komisie (EÚ) 1300/2014 (zmenené/doplnené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/772) o TSI týkajúcich sa prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou (TSI PRM)

sk (.pdf;  1,09 MB)      en (.pdf;  1,06 MB) 

 • Nariadenie Komisie (EÚ) 454/2011 (zmenené/doplnené nariadeniami Komisie (EÚ) 665/2012, 1273/2013, 2015/302, 2016/527 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/775) o TSI týkajúcej sa subsystému telematické aplikácie v osobnej doprave (TSI TAP)

sk (.pdf;  694 KB)      en (.pdf;  617 KB) 

 • Nariadenie Komisie (EÚ) 1305/2014 (zmenené/doplnené vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) 2018/278 a 2019/778) o TSI týkajúcej sa subsystému telematické aplikácie v nákladnej doprave (TSI TAF)

sk (.pdf;  587 KB)      en (.pdf;  539 KB)