Skočiť na obsah

BUDÚCNOSŤ SLOVENSKÝCH MIEST V MEDZINÁRODNÝCH SÚVISLOSTIACH - informačný seminár

Rok 2016 sa do histórie zapíše ako „urbánny rok“. O tom, že rozvoj miest prudko akceleruje a v blízkej budúcnosti bude najvýznamnejším javom rozvoja planéty, dnes už nikto nemôže mať pochybnosti. V súčasnosti mestá v celosvetovom meradle tvoria 70% HDP, spotrebujú viac než 60% energie, vyprodukujú 70% skleníkových plynov a 70% odpadu. Mestský rozvoj je v centre záujmu OSN, ktorá medzi 17 cieľmi  udržateľného rozvoja v roku 2015 prijala aj špecifický cieľ 11 – „urobiť mestá inkluzívnymi, bezpečnými, odolnými a udržateľnými“. OSN okrem toho v októbri 2016 uskutočnila 3. globálnu konferenciu o bývaní a udržateľnom mestskom rozvoji HABITAT III. Výsledkom konferencie je dokument Nová urbánna agenda. Okrem globálnych diskusií a prijatých dokumentov, sa význam rozvoja miest odzrkadlil aj na európskej úrovni. Vzhľadom na skutočnosť, že v mestách členských štátov EÚ žije až 70% obyvateľstva, realizuje sa v nich 70% spoločných európskych politík, mestá tvoria 70% pracovných miest a 85% HDP, sa členské štáty EÚ dohodli na príprave „Urbánnej agendy EÚ“. SR finalizuje národnú „Koncepciu mestského rozvoja SR“, ktorá v plnej miere reflektuje všetky globálne aj európske procesy a v rámci nich ustanovené odborné názory na ciele udržateľného mestského rozvoja. Hlavným zmyslom koncepcie je vytvoriť systémovo lepšie prostredie pre udržateľný mestský rozvoj na Slovensku, výsledkom ktorého budú produktívne mestá poskytujúce zdravé sídelné prostredie.

V utorok 6. decembra 2016 sa v priestoroch kongresovej sály MZVaEZ SR (Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava) uskutočnil informačný seminár, ktorého cieľom bolo oboznámiť verejnosť so všetkými spomenutými udalosťami a ich výstupmi, ktoré budú vo veľkej miere vplývať na rozvoj miest na národnej, európskej aj globálnej úrovni.

PROGRAM SEMINÁRA na stiahnutie tu (.pdf, 378 kB)

ďalšie dokumenty: Urbánna agenda pre EÚ - Amsterdamský pakt (.pdf, 969 kB), HABITAT III - Nová urbánna agenda (823 kB)

PREZENTÁCIE: