Skočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR

Dňa 24. januára 2023 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy SR výberové konanie na obsadenie funkcie jedného člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR (ďalej len „jeden člen dozornej rady LPS SR“).

Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 18. novembra 2022 na webovej stránke ministerstva  aj  na facebookovej  stránke a  taktiež  aj v denníku  Hospodárske  noviny  dňa 21. novembra 2022.

Do  9. decembra 2022 od uverejnenia inzerátu mali možnosť uchádzači podávať žiadosti spolu  s požadovanými dokladmi, prílohami, motivačným listom a koncepčným materiálom.

Do výberového konania na obsadenie funkcie jedného člena dozornej rady LPS SR sa prihlásili  štyria uchádzači.  

V sídle Ministerstva dopravy SR bolo uskutočnené výberové konanie s dvomi uchádzačmi, ktoré pozostávalo z písomného odborného testu a z ústnej časti (prezentácie koncepčného materiálu a zodpovedania otázok uchádzačom od členov výberovej komisie).

Z písomného testu na člena dozornej rady LPS SR boli úspešní obidvaja uchádzači, ktorí na základe výsledkov z písomného testu  postúpili do ústnej časti.

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy Slovenskej republiky na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie jedného člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky určila úspešného uchádzača, ktorý splnil podmienky výkonu funkcie, úspešne absolvoval písomnú časť aj ústnu časť výberového konania v súlade s podmienkami podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu a jedného člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR

Dňa 3. novembra 2022 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu a jedného člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR (ďalej len „predseda a jeden člen dozornej rady LPS SR“).

Výberové konanie bolo vyhlásené dňa 15.08.2022 na webovej stránke ministerstva aj na facebookovej stránke a  taktiež aj v denníku Hospodárske noviny dňa 16.08.2022. Do 21 dní od uverejnenia inzerátu mali možnosť uchádzači podávať žiadosti spolu so požadovanými dokladmi, prílohami, motivačným listom a koncepčným materiálom.

Do výberového konania na obsadenie funkcie predsedu dozornej rady LPS SR sa prihlásili  dvaja uchádzači.  

V sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo uskutočnené výberové konanie s dvomi uchádzačmi, ktoré pozostávalo z písomného odborného testu a z ústnej časti (prezentácie koncepčného materiálu a zodpovedania otázok uchádzačom od členov výberovej komisie).

Z písomného testu na predsedu dozornej rady LPS SR bol úspešný jeden uchádzač, ktorý na základe výsledkov z písomného testu  postúpil do ústnej časti.

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie predsedu dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky určila úspešného uchádzača, ktorý splnil podmienky výkonu funkcie, úspešne absolvoval písomnú časť aj ústnu časť výberového konania v súlade s podmienkami podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Do výberového konania na obsadenie funkcie jedného člena dozornej rady LPS SR sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý úspešne absolvoval písomnú časť výberového konania, avšak nebol úspešný na ústnej časti výberového konania, nesplnil stanovené kritéria a požiadavky a výberové konanie bolo neúspešné.

Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Štátneho fondu rozvoja bývania

Dňa 25. novembra 2021 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Štátneho fondu rozvoja bývania.

Na výberové konanie sa prihlásili traja uchádzači. Jeden uchádzač  sa na výberové konanie nedostavil. Druhý uchádzač neuspel na písomnom teste, tretí bol úspešný na písomnej aj ústnej časti výberového konania. Na základe výsledku výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Štátneho fondu rozvoja bývania  úspešný uchádzač splnil podmienky výkonu funkcie, predložil koncepciu rozvoja, úspešne absolvoval písomnú časť a ústnu časť výberového konania.

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberového konania a predložila ministrovi úspešného uchádzača Ing. Tomáša Lamprechta na vymenovanie do funkcie generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania v súlade s § 5 ods. 1 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovenskej správy ciest

Dňa 28. októbra 2021 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovenskej správy ciest.

Na výberové konanie sa prihlásili dvaja uchádzači. Jeden uchádzač neuspel na písomnom teste, druhý bol úspešný na písomnej aj ústnej časti výberového konania. Na základe výsledku výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovenskej správy ciest  úspešný uchádzač splnil podmienky výkonu funkcie, predložil koncepciu rozvoja, úspešne absolvoval písomnú časť a ústnu časť výberového konania.

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberového konania a predložila ministrovi úspešného uchádzača Ing. Ivana Rybárika na vymenovanie do funkcie generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest v súlade s § 5 ods. 1 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie na obsadenie funkcie štyroch členov Správnej rady Železníc Slovenskej republiky

Dňa 19. októbra 2021 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie štyroch členov Správnej rady Železníc Slovenskej republiky (ďalej len „správna rada“). Požiadavkám na obsadenie funkcie štyroch členov správnej rady vyhoveli a do funkcie sú vymenovaní:

  • Ing. Ladislav Bariak
  • Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
  • Ing. Juraj Horský CPA
  • Ing. Radovan Majerský, PhD.

     

Výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovakia Travel

Dňa 7. septembra 2021 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovakia Travel.

Na výberové konanie sa prihlásil 1 uchádzač. Na základe výsledku výberového konania na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovakia Travel uchádzač splnil podmienky výkonu funkcie, predložil koncepciu rozvoja, úspešne absolvoval písomnú časť a ústnu časť výberového konania.

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberového konania a predložila ministrovi výsledok výberového konania na vymenovanie úspešného uchádzača Ing. Václava Miku do funkcie generálneho riaditeľa Slovakia Travel v súlade s § 5 ods. 1 a 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.