Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (ďalej len „riaditeľ LPS SR“)

Dňa 17. júna 2020 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy a výstavby SR výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (ďalej len „riaditeľ LPS SR“).

Na výberové konanie sa prihlásilo 11 uchádzačov. Z toho 3 uchádzači nesplnili požadovaný predpoklad na vykonávanie funkcie. Na výberové konanie sa nedostavil 1 uchádzač.

V sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR bolo uskutočnené výberové konanie so 6 uchádzačmi. Formou online výberového konania zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli sa zúčastnil 1 uchádzač.

Výberové konanie pozostávalo z písomného testu, z ústnej časti a zhodnotenia koncepcie rozvoja predloženej uchádzačmi. Z písomného testu boli neúspešní 5 uchádzači.

Výberová komisia vymenovaná ministrom dopravy a výstavby Slovenskej republiky zhodnotila výsledok výberového konania a určila poradie 2 úspešných uchádzačov na obsadenie funkcie riaditeľa LPS SR v súlade s podmienkami podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.