Skočiť na obsah

Výrobný štítok vozidla

Výrobný štítok vozidla (štítok výrobcu vozidla) spolu s identifikačným číslom vozidla VIN patrí medzi základné identifikátory vozidla, preto každé vozidlo musí byť označené výrobným štítkom vozidla aj identifikačným číslom vozidla VIN.

Výrobným štítkom vozidla sa rozumie identifikačný štítok vozidla, ktorý obsahuje kódové, číselné a písmenové identifikačné označenie vozidla VIN, údaje o najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla, najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti jazdnej súpravy, ak ide o ťažné vozidlo, údaje o najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na jednotlivé nápravy, najväčšej prípustnej hmotnosti nebrzdeného prípojného vozidla, číslo osvedčenia o typovom schválení alebo číslo osvedčenia o typovom schválení EÚ, alebo číslo rozhodnutia o schválení jednotlivo vyrobeného vozidla.

Výrobný štítok vozidla všetkých kategórií vozidiel musí byť pevne pripevnený na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste na súčasti vozidla, ktorá sa pri používaní nevymieňa a údaje na výrobnom štítku musia byť zhodné s údajmi uvedenými v príslušnom evidenčnom doklade vozidla (osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II).

V prípade, že prevádzkovateľ vozidla zistí, že na vozidle má upevnený výrobný štítok vozidla, ktorý je poškodený, prípadne nečitateľný alebo zistí, že výrobný štítok na vozidle chýba, mal by sa v prvom rade obrátiť na výrobcu vozidla alebo zástupcu výrobcu vozidla v Slovenskej republike so žiadosťou o vydanie duplikátu výrobného štítku vozidla.

Ak na vozidlo nie je možné vyrobiť (dodať) duplikát výrobného štítku vozidla, alebo vozidlo bolo vyrobené pre zahraničný trh bez výrobného štítku, výrobca vozidla alebo jeho zástupca v Slovenskej republike na základe žiadosti vydá o tejto skutočnosti prevádzkovateľovi vozidla spravidla písomné potvrdenie. Toto potvrdenie zašle prevádzkovateľ vozidla spolu s kompletnou žiadosťou o povolenie výnimky na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad.

Vzhľadom na to, že na povolenie výnimky podľa ustanovenia § 161 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je právny nárok, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad môže žiadosť o povolenie výnimky zamietnuť, ak zistí, že výrobca vozidla alebo jeho zástupca v Slovenskej republike dokáže duplikát výrobného štítku zabezpečiť.

Zoznam vydaných osvedčení jednotlivých výrobcov, resp. ich zástupcov v Slovenskej republike.

Podrobnosti o povoľovaní výnimiek vrátane vzoru návrhu na povolenie výnimky.