Skočiť na obsah

Výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa zákona č. 106/2018 Z. z.

Za predpokladu, že sa tým neohrozí bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie alebo bezpečnosť cestujúcich, štátny dopravný úrad na základe odôvodneného návrhu môže povoliť výnimku z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) okrem podmienok ustanovených pre brzdy, znečisťujúce látky vo výfukových plynoch, emisie zvuku, elektromagnetickú kompatibilitu, zmenu farby svetla osvetlenia a svetelnej signalizácie vozidiel.

Každá povolená výnimka z technických požiadaviek pre vozidlá musí byť vyznačená v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla, ak nie je v povolení o udelení výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá ustanovené inak.

Pri vozidlách už prevádzkovaných v cestnej premávke (platí to i pre vozidlá prevádzkované a evidované mimo územia SR) sa k návrhu na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá musí doložiť odborný posudok o kontrole originality nie starší ako 15 dní a protokol o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo takej kontrole podlieha.

Upozorňujeme, že na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá nie je právny nárok.

Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá v rátane vzoru návrhu.