Skočiť na obsah

Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá

Návrh prevádzkovateľa vozidla na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 56 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel, musí obsahovať:

  1. identifikačné údaje o navrhovateľovi (ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis; ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky),
  2. identifikačné údaje o vozidle, a to značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh vozidla, kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu, identifikačné číslo vozidla VIN, evidenčné číslo vozidla, dátum prvej evidencie vozidla,
  3. opis žiadanej výnimky,
  4. odôvodnenie žiadanej výnimky,
  5. kópiu osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo technického osvedčenia vozidla; v prípade zahraničného osvedčenia o evidencii predkladá sa predkladá aj úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka,
  6. odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
  7. protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
  8. písomné potvrdenie od výrobcu vozidla alebo jeho zástupcu v Slovenskej republike, že nie je možné dodať duplikát výrobného štítku vozidla alebo že vozidlo bolo vyrobené pre zahraničný trh bez výrobného štítku, ak sa žiada o výnimku z dôvodu chýbajúceho, nečitateľného, skorodovaného alebo inak poškodeného výrobného štítku vozidla,
  9. správny poplatok 20,- eur podľa položky 73 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov; spôsob úhrady správneho poplatku.

Ak návrhu na povolenie výnimky predchádzalo podanie na schvaľovací orgán v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom, lehota 15 dní uvedená v písm. f) až h) sa neuplatňuje, ak boli predložené doklady, ktoré sú súčasťou konania na schvaľovacom orgáne.

Návrh sa podáva písomne na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O.Box č. 100, 810 05 Bratislava alebo návrh je možné podať elektronicky prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave.

Vzor písomného návrhu na povolenie výnimky (.pdf, 212 kB)

Upozorňujeme, že na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá nie je právny nárok.