Návrh na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá

Návrh prevádzkovateľa vozidla na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o navrhovateľovi, a to
  1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
  2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 2. identifikačné údaje o vozidle, a to
  1. značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
  2. identifikačné číslo vozidla VIN,
  3. evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
 3. protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo takej kontrole podlieha,
 4. odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
 5. odôvodnenie žiadosti,
 6. fotokópiu osvedčenia o evidencii (technického preukazu); v prípade zahraničného osvedčenia o evidencii predkladá sa aj úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka, 
 7. správny poplatok 20,- eur podľa položky 73 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov; spôsob úhrady správneho poplatku,
 8. v prípade návrhu na povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá z dôvodu chýbajúceho, nečitateľného, skorodovaného alebo inak poškodeného výrobného štítku vozidla je potrebné k návrhu doložiť aj písomné potvrdenie od výrobcu vozidla alebo jeho zástupcu v Slovenskej republike, že nie je možné vyrobiť (dodať) duplikát výrobného štítku vozidla, resp. že vozidlo bolo vyrobené pre zahraničný trh bez výrobného štítku.

Návrh sa podáva písomne na Ministerstvo dopravy, výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O.Box č. 100, 810 05 Bratislava.

Vzor návrhu na povolenie výnimky (.pdf, 212 kB)