Skočiť na obsah

Zápis spotreby paliva do osvedčenia o evidencii časti II

Podľa prílohy č. 4 k vyhláške č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla „V.8 Spotreba paliva“ znamená spotrebu paliva meranú v kombinovanom cykle. Spolu so spotrebou paliva musí byť vždy vyplnená aj položka „V.7 CO2“, ktorá znamená hmotnostné emisie CO2 merané v kombinovanom cykle. Iné údaje o spotrebe paliva ako aj CO2 merané pre mestský a mimomestský cyklus sa v osvedčení o evidencii časti II neuvádzajú (ani v časti ďalšie úradné záznamy). V časti ďalšie úradné záznamy je možné uviesť len poznámku, podľa akej metodiky bola spotreba paliva a emisie CO2 merané: napríklad „*51.7, 51.8: merané podľa 80/1268/EHS*2004/3/ES“ alebo „*51.7, 51.8: merané podľa EHK č. 101“ alebo „*51.7, 51.8: merané podľa (ES) 715/2007“.

Spotreba paliva a emisie CO2 v kombinovanom cykle sa merajú podľa

 • smernice 80/1268/EHS o emisiách oxidu uhličitého a o spotrebe paliva motorových vozidiel v poslednom platnom znení (smernica zrušená od 02. 01. 2013, meranie podľa tejto smernice platné pre vozidlá schválené v čase platnosti smernice) alebo
 • predpisu EHK OSN č. 101 - Jednotné ustanovenia o homologizácii osobných motorových vozidiel poháňaných výlučne spaľovacím motorom alebo poháňaných hybridnou elektrickou hnacou súpravou vzhľadom na meranie emisií oxidu uhličitého a spotrebu paliva a/alebo meranie spotreby elektrickej energie a dojazdu a vozidiel kategórie M1 a N1 poháňaných výlučne elektrickou hnacou sústavou vzhľadom na meranie spotreby elektrickej energie a dojazdu alebo
 • nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel

Uvedené predpisy platia iba pre motorové vozidlá kategórie M1 a N1. Pre iné kategórie vozidiel v súčasnosti neexistujú predpisy na meranie spotreby paliva a emisií CO2.

Dodatočný zápis spotreby paliva a emisií CO2 do osvedčenia o evidencii časti II je možné vykonať na základe

 • osvedčenia o zhode vozidla COC pre konkrétne vozidlo,
 • potvrdenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu vydaného pre konkrétne vozidlo,
 • merania poverenej technickej služby overovania vozidiel vykonaného podľa vyššie uvedený predpisov vydaného pre konkrétne vozidlo (okrem smernice 80/1268/EHS).

Meranie spotreby paliva podľa iných predpisov (rôzne STN normy, predpis EHK OSN č. 84 - Jednotné ustanovenia pre homologizáciu osobných automobilov so spaľovacím motorom z hľadiska spotreby paliva) nie sú predpisy, kde by sa spotreba paliva a emisie CO2 merali v kombinovanom cykle.

Ďalej Vám dávame do pozornosti dokument Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky týkajúci sa spotreby paliva uvádzanej v dokladoch vozidla a reálnej (skutočnej) spotreby paliva vozidiel kategórie M1 a N1 zverejnený na internetovej stránke ministerstva:

http://www.telecom.gov.sk/index/open_file.php?file=doprava/cesta/sdu/Spotreba_paliva_v_dokladoch_realna_spotreba_paliva.pdf

Daňové výdavky (náklady) na spotrebované pohonné hmoty

Uplatňovanie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonného hmoty upravuje § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

„(2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú

l) výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky

  1. podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu 88a), alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok, alebo
  2. na základe dokladov o nákupe pohonných látok najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel, alebo
  3. vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci príslušného zdaňovacieho obdobia pre každé motorové vozidlo samostatne,

88a) § 23 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.“

Určenie spotreby paliva (tzv. prelitrovanie vozidla), ktoré vykonávajú osoby na základe autorizácie v zmysle § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nepatria do pôsobnosti Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ale do pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, preto v prípade akýchkoľvek dotazov Vám odporúčame obrátiť sa priamo na nich.