Skočiť na obsah

Operatívne pokyny pre okresné úrady

V snahe poskytovať okresným úradom metodickú a informačnú pomoc pri zabezpečovaní riadne a včasného plnenia úloh na jednotlivých úsekoch štátnej správy vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Operatívne pokyny pre okresné úrady.

Uverejňujú sa v nich oznámenia, metodické usmernenia a opatrenia operatívnej povahy vydané ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Neuverejňujú sa v nich smernice, metodické pokyny a iné organizačné a normatívne opatrenia, ktorých oznámenia o vydaní sa uverejňujú vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.

Operatívne pokyny pre okresné úrady zverejňuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle (http://www.minv.sk/?operativne-pokyny-pre-okresne-urady-od-1-1-2013).