Skočiť na obsah

Vodiči z nečlenských štátov, ktorí sú zamestnancami dopravcu členského štátu

Povinnosť podrobiť sa kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku je stanovená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v platnom znení (ďalej len „smernica 2003/59/ES“), ktorá bola do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná prostredníctvom zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 280/2006 Z. z.“). Cieľom smernice 2003/59/ES je zjednotenie postupov vzdelávania v oblasti cestnej dopravy pre vodičov – profesionálov vo všetkých členských štátoch EÚ vrátane Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska (ďalej len „členský štát“) a je záväzná pre každý členský štát Európskej únie.

Predmetom právnej úpravy určenej zákonom č. 280/2006 Z. z. je absolvovanie povinnej základnej kvalifikácie alebo absolvovanie pravidelného výcviku, vyplývajúcich z dátumov získaného vodičského oprávnenia vodiča profesionála (§ 3 ods. 3 a § 8 ods. 2 zákona č. 280/2006 Z. z.).

Vodičovi, ktorý sa podrobí kurzu základnej kvalifikácie alebo kurzu pravidelného výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z. z., vydá príslušný okresný úrad v sídle kraja odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – Osvedčenie o základnej kvalifikácii alebo Osvedčenie o pravidelnom výcviku (podľa absolvovaného a z vodičského oprávnenia vyplývajúceho kurzu podľa zákona č. 280/2006 Z. z.) a následne podľa § 11 ods. 1 zákona č. 280/2006 Z. z. kvalifikačnú kartu vodiča.

Slovenská republika podľa § 10 ods. 5 zákona č. 280/2006 Z. z. uznáva všetky doklady členských štátov vydané podľa smernice 2003/59/ES (pre účely kontroly vodičov v cestnej premávke), avšak tieto doklady nezamieňa za doklady vydávané podľa právnej úpravy Slovenskej republiky (zákon č. 280/2006 Z. z.).

Povinnosť podrobiť sa kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku sa vzťahuje podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 280/2006 Z. z. aj na vodiča, ktorý je štátnym občanom nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy (napr. prostredníctvom živnosti).

Z dôvodu, že nečlenské štáty nevykonávajú kurzy základnej kvalifikácie alebo kurzy pravidelného výcviku podľa smernice 2003/59/ES, nemôžu členské štáty uznať obdobné doklady o kvalifikácií profesionálneho vodiča vydané nečlenskými štátmi a nemôžu byť tieto doklady vymenené za doklady vydávané členskými štátmi. Vodiči z nečlenských štátov, ak sú zamestnancami dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva ich služby na základe inej ako pracovnej zmluvy, sa musia podrobiť kurzu základnej kvalifikácií alebo kurzu pravidelného výcviku v členskom štáte, v ktorom má sídlo dopravca (zamestnávateľ vodiča z nečlenského štátu).

Upozornenie:

Vodiči z nečlenských štátov, ktorí sú zamestnancami nákladného dopravcu členského štátu, musia mať vydané osvedčenie vodiča pre medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu v prenájme alebo za úhradu. Podrobnosti nájdete TU.