Skočiť na obsah

Návrh na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla

Návrh na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla podľa § 29 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel obsahuje:

 1. identifikačné údaje navrhovateľa,
 2. identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla, druh vozidla, kategória vozidla, obchodné meno výrobcu vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN alebo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, dátum prvej evidencie vozidla v osobitnej evidencii vozidiel,
 3. doklad o nadobudnutí vozidla z osobitnej evidencie vozidiel,
 4. doklad vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom,
 5. doklad o vyradení vozidla z osobitnej evidencie vozidiel vydaný príslušným orgánom,
 6. odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
 7. protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo podlieha takej kontrole,
 8. protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak sa nepredkladá doklad podľa predchádzajúceho písmena,
 9. protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo podlieha takej kontrole,
 10. protokol o skúškach jednotlivého vozidla vydaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že vozidlo spĺňa ustanovené podmienky a technické požiadavky platné v čase výroby vozidla,
 11. návrh na spracovanie základného technického opisu vozidla vydaný technickou službou overovania,
 12. potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo vyrobeným vozidlom alebo jednotlivo dovezeným vozidlom (iba vozidlá kategórie M1 a N1 a trojkolesové vozidlá okrem trojkoliek).

K návrhu na dodatočné schválenie jednotlivého vozidla je potrebné uhradiť aj správny poplatok podľa Položky 68 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Návrh

Suma

ID služby eKolok

dodatočné schválenie jednotlivého vozidla

100 eur

651

Spôsob úhrady správneho poplatku v prípade písomne podaného návrhu je zverejnený na internetovej stránke ministerstva.