Skočiť na obsah

Preklady do štátneho jazyka v listinnej podobe a aj v elektronickej podobe

V konaniach o jednotlivo dovezenom vozidle sú viaceré predkladané doklady zo zahraničia v inom ako slovenskom jazyku. Tieto doklady musia byť preložené podľa § 157 ods. 12 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

„(12) Ak sú údaje v žiadosti a doklady priložené k žiadosti v konaní podľa tohto zákona vo výnimočnom prípade v inom ako v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, navrhovateľ priloží aj ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. Preklad sa nevyžaduje, ak ide o harmonizovaný doklad, ktorého presná štruktúra vychádza z príslušného osobitného predpisu, najmä osvedčenie o typovom schválení EÚ, osvedčenie o zhode COC, osvedčenie o kontrole technického stavu vozidla. Ak sa v konaní podľa tohto zákona predkladá harmonizované osvedčenie o evidencii vydané členským štátom alebo zmluvným štátom, úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka sa predkladá len pre tie časti, ktoré nie sú harmonizovanými položkami.“.

Preklady do štátneho jazyka vykonávajú prekladatelia podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úkon prekladateľskej činnosti možno vykonať písomne v listinnej podobe alebo po vzájomnej dohode prekladateľa so zadávateľom v elektronickej podobe.

Podľa § 23 ods. 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ak sa preklad vykonáva v elektronickej podobe, každé jedno vyhotovenie musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrené kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou. Rovnaké podmienky platia aj na prekladané listiny, ak nemôžu byť súčasťou prekladu a tvoria samostatné, k prekladu pripojené dokumenty.

Vzhľadom na vyššie uvedené ustanovenia, od. 1. júla 2018 existuje možnosť vypracovať prekladateľský úkon aj v elektronickej podobe, ale len na základe vzájomnej dohody prekladateľa a objednávateľa prekladu.

Prevádzkovateľom vozidiel, ktorí v rámci konania o jednotlivo dovezenom vozidle plánujú svoj návrh na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií plánujú podávať elektronicky prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD), odporúčame od prekladateľov požadovať vyhotovenie prekladu v elektronickej podobe. V opačnom prípade, pokiaľ bude prekladateľský úkon vykonaný v listinnej podobe a prevádzkovateľ vozidla bude vykonávať svoj návrh elektronicky prostredníctvom JISCD, bude potrebné vykonať zaručenú konverziu samotného prekladu do elektronickej podoby, ak prevádzkovateľ vozidla bude požadovať zľavu zo správneho poplatku.