Skočiť na obsah

Zaručená konverzia dokumentov pri elektronickom podaní v súvislosti s jednotlivo dovezeným vozidlom

V konaní o jednotlivo dovezenom vozidle podľa § 29 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa predkladajú návrhy (žiadosti), ktorých náležitosti ustanovuje § 21 až § 26 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel.

Tieto návrhy je možné podať aj elektronicky prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave.

Niektoré prílohy ako zahraničné osvedčenie o evidencii, doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel alebo osvedčenie o zhode vozidla COC musia byť predložené vždy iba v listinnej (papierovej) podobe priamo schvaľovaciemu orgánu (okresnému úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií), keďže je potrebné tieto doklady odňať (stiahnuť ich z obehu) alebo vykonať do nich dodatočný zápis.

Doklady ako protokol o kontrole technického stavu vozidla časť A – technická kontrola, protokol o kontrole technického stavu vozidla časť B – emisná kontrola, odborný posudok o kontrole originality alebo protokol o montáži plynového zariadenia, pokiaľ boli tieto kontroly vykonané v Slovenskej republike, nie je potrebné prikladať pri elektronickom podaní alebo postačuje priložiť iba obyčajný sken týchto dokladov (napríklad vo formáte pdf), pretože tieto doklady si vie schvaľovací orgán dohľadať v príslušných informačných systémoch.

Ostatné vyžadované doklady je potrebné priložiť v rámci elektronického podania nasledovne:

  • Ak bol dokument vytvorený elektronicky a je podpísaný elektronickým podpisom osoby, ktorá vytvorila tento dokument (napríklad elektronická faktúra), tak postačuje v rámci elektronického podania priložiť priamo tento dokument.
  • Ak bol dokument vytvorený v listinnej (papierovej) podobe, tak je potrebné vytvoriť zaručenú konverziu tohto dokumentu z listinnej podoby do elektronickej podoby. Ide napríklad o nasledovné dokumenty: doklad o nadobudnutí vozidla, doklad o vykonaní technickej kontroly v zahraničí, doklad o vykonaní emisnej kontroly v zahraničí, úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka. Viac podobností o zaručenej konverzii je zverejnených na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Vytvorenie obyčajného skenu papierového dokumentu napríklad do formátu pdf, nie je pri elektronickom podaní postačujúce, pretože to nezaručuje, že ide o rovnaký dokument.

Zľava zo správneho poplatku

Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov platí, že ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je vo výške 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Zároveň platí, že ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Tu je potrebné upozorniť, že ak súčasťou elektronického podania bol obyčajný sken papierového dokumentu a nebola vykonaná zaručená konverzia tohto dokumentu z listinnej podoby do elektronickej podoby, tak nárok na zľavu zo správneho poplatku nie je.

Ak si navrhovateľ chce uplatniť zľavu zo správneho poplatku, je potrebné, aby svoje podanie elektronicky doplnil. Keďže takéto elektronické doplnenie podania nie je možné vykonať prostredníctvom Jednotného informačného systému cestnej dopravy, je potrebné vykonať podanie cez Slovensko.sk ako všeobecnú agendu. Doplnenie podania nie je možné vykonať zaslaním nových dokumentov vykonaných v zaručenej konverzii napríklad e-mailom alebo doniesť na USB kľúči.

Na uplatnenie si zľavy zo správneho poplatku nie je možné konať spôsobom, že sa na schvaľovací orgán predložia dokumenty v listinnej podobe, aby si schvaľovací orgán sám overil pravosť dokumentov priložených v elektronickom podaní.