Skočiť na obsah

Určenie správnej kategórie vozidla pri jednotlivo dovezenom vozidle

Podľa § 29 ods. 9 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak jednotlivo dovezené vozidlo má v zahraničných dokladoch vozidla uvedenú nesprávnu kategóriu vozidla alebo nesprávne údaje, schvaľovací orgán pri vystavení slovenských dokladov vozidla uvedie správnu kategóriu vozidla a správne údaje, ak ide o zjavnú chybu v písaní v zahraničných dokladoch vozidla.

Samohybný žeriav

Podrobnejšie rozdelenie vozidiel na účely vystavovania dokladov k vozidlu je ustanovené v prílohe č. 1 k vyhláške č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla (ďalej len „vyhláška č. 133/2018 Z. z.“). V súlade s odsekom 16 písm. e) prílohy č. 1 k vyhlášky č. 133/2018 Z. z. je samohybný žeriav (SF): vozidlo na špeciálne účely kategórie N3, ktoré nie je určené na prepravu tovaru a je vybavené žeriavom, ktorého moment bremena sa rovná alebo je vyšší ako 400 kNm.

Rozdelenie vozidiel do kategórií vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. 05. 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/858“).

Kritéria na zaradenie vozidiel do jednotlivých kategórií sú uvedené v prílohe I nariadenia (EÚ) 2018/858 (všeobecné vymedzenie pojmov, kritériá pre kategorizáciu vozidiel, typy vozidla a typy karosérie).

V súlade s bodom 5.7., časti A, prílohy I nariadenia (EÚ) 2018/858 je samohybný žeriav vozidlo na špeciálne účely kategórie N3 s kódom na označenie druhu karosérie SF, ktoré nie je vybavené na prepravu nákladu a je vybavené žeriavom, ktorého moment bremena je najmenej 400 kNm.

Na základe uvedeného samohybné žeriavy (napríklad LIEBHERR LTM 1090, DEMAG AC60 a podobne) musia byť zaradené do kategórie N3 a nie do kategórie PS – pracovné stroje samohybné.

 

Pre určenie kategórie N1/N2/N3 je rozhodujúca najväčšia technicky prípustná hmotnosť vozidla

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) podrobnejšie členenie na subkategórie vozidiel kategórie N ustanovuje čl. 4 a príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/858“).

Podľa čl. 4 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2018/858 sa kategória N rozdeľuje do:

  1. kategórie N1: motorové vozidlá s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony;
  2. kategórie N2: motorové vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 3,5 tony, ale nepresahujúcou 12 ton, a
  3. kategórie N3: motorové vozidlá s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 12 ton.

Podľa prílohy I bodu 1.4. nariadenia (EÚ) 2018/858 je „najväčšia hmotnosť“ technicky prípustná hmotnosť vozidla.

V harmonizovaných osvedčenia o evidencii členských štátov sa najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť vozidla uvádza pod položkou označenou harmonizovaným kódom „F.1“ (príloha č. 5 časti A ods. 2 písm. g) vyhlášky č. 133/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti dokladov vozidla).

Pre správne určenie kategórie vozidla je teda rozhodujúca hmotnosť, ktoré je v zahraničnou osvedčení o evidencii uvedená v položke označenej harmonizovaným kódom „F.1“.

Najväčšia technicky prípustná hmotnosť vozidla je uvedená aj na výrobnom štítku vozidla.

V osvedčení o evidencii vozidla časť II musí byť najväčšia technicky prípustná hmotnosť vozidla uvedená v položke „F.1“ uvedená v zhode s tým, čo je uvedené na výrobnom štítku vozidla, inak je osvedčenie o evidencii časť II neplatné podľa § 39 ods. 13 v spojitosti s ods. 12 písm. b) zákona č. 106/2018 Z. z.

Príklad určenia správnej kategórie vozidla.