Skočiť na obsah

Aké vozidlo možno opätovne schváliť

Vozidlo vyradené z evidencie vozidiel možno prevádzkovať v cestnej premávke len po jeho opätovnom schválení na prevádzku v cestnej premávke.

Opätovne schváliť možno len vozidlo, ktoré

  • bolo schválené na prevádzku v cestnej premávke a
  • bolo prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Opätovne schváliť nemožno vozidlo, ak

  • nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke,
  • schválenie na prevádzku v cestnej premávke bolo neplatné alebo bolo zrušené,
  • vozidlo malo byť zrecyklované,
  • vozidlo sa nezhodovalo so schváleným typom vozidla a táto nezhoda nebola odstránená,
  • na vozidle boli vykonané neoprávnené zásahy do vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo vozidlo bolo dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou a tieto neoprávnené zásahy alebo dodatočné vybavenie vozidla neboli odstránené,
  • na vozidle bola vykonaná prestavba, pri ktorej došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, alebo na vozidle bola vymenená karoséria, ktorá je podľa § 36 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z. zakázaná,
  • vozidlo nemá identifikačné číslo vozidla VIN, má pozmenené identifikačné číslo vozidla VIN, má neúplné alebo nečitateľné identifikačné číslo vozidla VIN alebo ho nemožno určiť; to neplatí, ak bolo vozidlu pridelené náhradné identifikačné číslo vozidla VIN, alebo
  • na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil.

Taktiež ani historickému vozidlu alebo športovému vozidlu nie je nie je možné udeliť opätovné schválenie jednotlivého vozidla.