Skočiť na obsah

Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla

Prevádzkovateľ vozidla, ktorý chce vozidlo opätovne prevádzkovať v cestnej premávke, je povinný požiadať schvaľovací orgán o opätovné schválenie jednotlivého vozidla.

Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla upravuje § 28 vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel.

Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla na prevádzku v cestnej premávke obsahuje

  • identifikačné údaje navrhovateľa,
  • identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla, druh vozidla, kategória vozidla, obchodné meno výrobcu vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN alebo náhradné identifikačné číslo vozidla VIN,
  • dátum a číslo rozhodnutia typového schvaľovacieho orgánu o pridelení náhradného identifikačného čísla vozidla VIN, ak vozidlo malo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN nečitateľné, neúplné alebo pozmenené,
  • doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel alebo doklad o schválení vozidla na prevádzku v cestnej premávke, ak vozidlo nepodliehalo prihláseniu do evidencie vozidiel; doklad orgánu Policajného zboru o vyradení vozidla z evidencie vozidiel nie je potrebné predložiť, ak sú k návrhu priložené pôvodné doklady vozidla alebo pôvodná tabuľka s evidenčným číslom, ktoré preukazujú prihlásenie vozidla v evidencii vozidiel v Slovenskej republike,
  • v prípade vozidla po odcudzení doklad orgánu Policajného zboru o oznámení odcudzenia vozidla, doklad orgánu Policajného zboru o vrátení vozidla, doklady preukazujúce identifikáciu vozidla, najmä posudok kriminalisticko-expertízneho skúmania vozidla,
  • odborný posudok o kontrole originality základnej s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
  • protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo podlieha takej kontrole,
  • protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola zvláštna s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak sa nepredkladá doklad podľa predchádzajúcej odrážky,
  • protokol o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, ak vozidlo podlieha takej kontrole,
  • preukázanie vlastníckeho práva k vozidlu.

Návrh na opätovné schválenie jednotlivého vozidla je možné podať aj elektronicky prostredníctvom portálu – Jednotný informačný systém v cestnej doprave (JISCD).

K návrhu na opätovné schválenie jednotlivého vozidla je potrebné uhradiť aj správny poplatok podľa Položky 68 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Návrh o

Suma

Id služby eKolok

opätovné schválenie jednotlivého vozidla

20 eur

6518

 

Spôsob úhrady správneho poplatku v prípade písomne podaného návrhu je zverejnený na internetovej stránke ministerstva.