Skočiť na obsah

Pôsobnosť schvaľovacieho orgánu

Schvaľovacím orgánom (definícia v § 2 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.) je orgán členského štátu, ktorý

 1. je zodpovedný za všetky aspekty schválenia jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a
 2. plní ďalšie úlohy ustanovené vnútroštátnym právom členského štátu.

Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 138 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vystupuje ako schvaľovací orgán.

 

Okresný úrad

 • vystupuje ako schvaľovací orgán [§ 2 ods. 4 zákona č. 106/2018 Z. z.] a plní jeho funkcie, v rámci ktorých vykonáva v prvom stupni štátnu správu v nasledovných veciach:
 1. schvaľuje jednotlivo vyrobené vozidlá a vedie ich evidenciu,
 2. schvaľuje jednotlivo dokončované vozidlá a vedie ich evidenciu,
 3. jednotlivo schvaľuje systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku a vedie ich evidenciu,
 4. uznáva alebo schvaľuje jednotlivo dovezené vozidlá a vedie ich evidenciu,
 5. opätovne schvaľuje jednotlivé vozidlá a vedie ich evidenciu,
 6. dodatočne schvaľuje jednotlivé vozidlá,
 7. vydáva nové osvedčenia o evidencii časť II alebo nové technické osvedčenia vozidla po vykonaní hromadnej prestavby a vedie ich evidenciu,
 8. povoľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,
 9. schvaľuje prestavby jednotlivého vozidla a vedie ich evidenciu,
 10. vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu výmeny karosérie, rámu alebo motora a vedie ich evidenciu,
 11. vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II alebo v technickom osvedčení vozidla z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle a vedie ich evidenciu,
 12. vydáva duplikáty osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,
 13. vydáva osvedčenia o evidencii časti II alebo technické osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla a vedie ich evidenciu,
 14. dočasne vyraďuje vozidlá z cestnej premávky, opätovne uvádza vozidlá do prevádzky v cestnej premávke po ukončení dočasného vyradenia a predlžuje dočasné vyradenie vozidla z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,
 15. trvalo vyraďuje vozidlá z cestnej premávky a vedie ich evidenciu,
 16. nariaďuje vykonanie technickej kontroly pravidelnej a emisnej kontroly pravidelnej pri oznámení vážnej alebo nebezpečnej chyby pri cestnej technickej kontrole,
 17. sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickej kontrole pravidelnej a emisnej kontrole pravidelnej a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,
 18. nariaďuje podrobenie vozidla technickej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, emisnej kontrole pravidelnej mimo ustanovených lehôt, kontrole originality,
 • vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona s pôsobnosťou na území okresu,
 • ukladá pokuty a iné sankcie,
 • poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní navrhovateľov o uznanie typového schválenia EÚ, uznanie schválenia alebo schválenie jednotlivo dovezeného vozidla,
 • spolupracuje s orgánmi Policajného zboru v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona na území okresu.